شناسايي سود 2658 ريالي از سوي »دابور«

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

بانك رفاه كارگران، صندوقهاي س//رمايهگذاري گنجينه آينده روش//ن، پارند پايدار س//پهر و امين يكم فردا و سود سهام شركت گسترش سرمايهگذاري ايرانخودرو به 857 سرمايهگذار پرداخت شد. هماكنون 53 نوع اوراق )اجاره، مرابحه، مشاركت و گواهي سپرده( در بازار سرمايه منتشر ش//ده است كه سود اين اوراق به صورت ماهانه يا هر سه ماه يكبار به سرمايهگذاران پرداخت ميشود.

داروسازيابوريحاناطالعاتوصورتهايماليسالمنتهيبه03 اسفندماه 1395 را با سرمايه ثبت شده441 ميليارد ريال به صورت حسابرسي شده منتشركرد.شركتداروسازيابوريحاندردوره21 ماههسالماليمنتهي به03 اسفندماه5931،مبلغ183 ميلياردو259 ميليونريالسودخالص شناس//اييكردوبرايناس//اسبههرسهممبلغدوهزارو256 ريالسود اختصاصدادكهنسبتبهدورهمشابهدرسال49 معادل44 درصدافزايش را نشان ميدهد. »دابور« سود انباشته پايان دوره را مبلغ614 ميليارد 162و ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميش//ود اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 264 ميليارد و 522 ميليون ريال و سودبهازايهرسهمرايكهزارو738 ريالاعالمكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.