كاهش حجم و ارزش معامالت بورس

Jahan e-Sanat - - News - آمار

گزارش هفتگي بررسي بازارها، نمايي از كل بازار اوراق بهادار كش//ور و وضعيت بورسهاي شناختهشده را نشان ميده//د كه به صورت هفتگي منتش//ر ميش//ود. در اين گزارش روند شاخصهاي اصلي، ارزش بازار، حجم و ارزش معام//الت، بازدهي بورس بر حس//ب ريال، دالر و يورو در بازههاي زماني متفاوت بررسي ميشوند. به گزارش بورس تهران و بر اس//اس گزارش هفتگي بررس//ي بازارها كه هر هفته توس//ط مديريت تحقيق و توسعه بورس تهران تهيه و منتشر ميشود، در هفته منتهي به 21خرداد ماه، حجم معامالت 2812 ميليون س//هم و ارزش آن 6787 ميليارد ريال بوده است كه حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته 39 درصد كاهش داشته است. سه صنعت »خودرو و ساخت قطعات« با 20/1 درصد، »محصوالت شيميايي« با 10/5 درصد و »فلزات اساسي« با 9/5 درصد بيشترين حجم معامالت هفتگي را به خود اختصاص دادند. بر اين اساس در 30 روز منتهي به 10 خردادماه ،1396 صنعت »انتش//ار، چاپ و تكثي//ر« با بازده//ي 20/2 + درصد در صدر صنايع بورس//ي قرار گرفت. در مدت مش//ابه صنعت »محصوالت چوبي« با افت 12 درصدي، بيش//ترين افت را تجربه كرد. در ميان ش//ركتها، ش//ركت »قند شيرين خراسان« با +73/5 درصد بيشترين افزايش و »توليد محور خودرو« با -27/4 درصد بيشترين كاهش را داشتند. عالوه ب//ر موارد فوق، بازدهي بورس تهران، فرابورس ، نرخ ارز و ط//ال به صورت هفتگي و ماهان//ه در اختيار خواننده قرار دارد. صنايع و ش//ركتهاي با بيش//ترين تاثير بر شاخص، معامالت به تفكيك صنايع، ريس//ك و بازدهي صنايع نيز از ديگر اطالعات ارائه ش//ده در اين گزارش است. مقايسه بازدهي صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله و همچنين خالص//هاي از بازده برخ//ي از بورسها، اونس طال، قيمت جهاني نفت، نرخ ارزهاي مبادلهاي و قيمت فلزات اساسي نيز در بخش پاياني اين گزارش قابل مشاهده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.