بازار در انتظار جدایی

تفكیك وزارتخانه »صنعت، معدن و تجارت« زیر ذرهبین فعاالن اقتصادی؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بازرگاني- س//رانجام پس از كش و قوسهاي فراوان و افزايش گمانهزنيها درباره احي//اي وزارت بازرگان//ي در دولت دوازدهم، اخيرا معاون پارلماني رييسجمهور از تفكيك س//ه وزارتخانه با تهيه اليحهاي در دولت خبر داد و اظهار كرد كه بر اس//اس اين اليحه سه وزارتخانه راه و شهرس//ازي، صنعت، معدن و تج//ارت و ورزش و جوانان از يكديگر تفكيك ميشوند. حسينعلي اميري با بيان اينكه طي هفته جاري اليحه تفكي//ك اين وزارتخانهها به مجلس ارائه ميش//ود، بيان كرد بر اساس اين لوايح، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ب//ه دو وزارتخانه صنعت، مع//دن و بازرگاني تبديل ميشود.

وي همچني//ن ب//ا بيان اينك//ه از مدتها قب//ل كار مطالع//ات مربوط ب//ه تفكيك اين وزارتخانهها در بخش كارشناسي دولت انجام شده و به منظور چابكسازي دولت و امور اين وزارتخانهها و استفاده حداكثري از ظرفيتها و تس//هيل در امور بازرگاني، معادن، مسكن و جوانان اقدام به تهيه اين لوايح ش//ده اس//ت، اظه//ار داش//ت در صورتي كه اي//ن اليحه به تصويب مجلس برسد، رييس جمهور، كابينه دولت دوازدهم را بر اس//اس س//اختار جديد وزارتخانهها به مجلس معرفي ميكند.

اي//ن اظه//ارات در حالي بيان ميش//ود كه طي چند ماه اخير ب//ا زمزمههايي كه در مورد احياي دوباره وزارت بازرگاني مطرح ش//ده بود، كارشناسان به بيان ديدگاهها و نظرات خود در اين مورد پرداختند. اگرچه گروهي از آنها بر اين باور هس//تند كه ادغام وزارتخانهها در سال 90 براي كوچكس//ازي دولت صورت گرفته بود و حاال نيز براي كاهش هزينههاي دولت، بايد ادغام را به درستي اجرا كرد اما برخي ديگر از فعاالن بخشخصوصي عقيده دارند مساله احياي وزارت بازرگاني بايد جديتر مورد توجه قرار گيرد چراكه با يكي ش//دن مس//ووليتهاي مهمي در حوزه توليد و تجارت كش//ور در يك وزارتخانه خاص با عن//وان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها كارها پيچيدهتر شده است و نهتنها هزينههاي دولت كاهش پيدا نكرده بلكه بوروكراس//يهاي اداري هم افزايش يافته است. اين در حالی است كه تعداد زيادی از فعاالن بازار نيز بر اين عقيده هس//تند كه پس از ادغام وزارتخانه ها، بازار در ركود و بی س//ر و س//امانی قرار گرفته است. بر همين اساس در ادامه به بررسي ديدگاه برخي فعاالنبخشخصوصيدرموردپيامدهايتشكيل وزارتخانهاي مس//تقل براي بازرگاني يا تفكيك و ادغام برخي بخشهاي دولتي توس//ط دولت دوازدهم براي اقتصاد ميپردازيم. جديت در احياي وزارت بازرگاني بر همين اساس نايبرييس اتاق بازرگاني اي//ران و چين با تاكيد بر اينك//ه براي بهبود عملك//رد وزارت صنعت، معدن و تجارت الزم است وضعيت به روال شش سال پيش برگردد، ب//ه »جهان صنع//ت« گفت: طي س//الهاي اخير با منحل ش//دن وزارت بازرگاني، همواره كارشناسان نسبت به عملكرد وزارت صنعت، مع//دن و تجارت گاليهمن//د بودند و برخي از آنها عقيده داشتند كه عملكرد اين وزارتخانه در حوزه تجارت ضعيف است و به حوزه توليد متمركز شده است.

مجيدرضا حريري افزود: طبيعي است زماني كه مسووليتهاي مهمي در حوزههاي توليد، صنعت، تجارت خارجي، واردات و صادرات به يك وزارتخانه محول ميشود، خروجي مطلوب از اين وزارتخانه نخواهيم داشت چراكه به هر ح//ال وزير مربوطه ه//م در تمام اين حوزهها تجربه ندارد و بيشتر به حوزهاي توجه ميكند كه از آن اطالع دارد.

عضو ات//اق بازرگاني اظهار ك//رد: در حال حاض//ر بايد احي//اي وزارت بازرگاني را جدي بگيريم چراكه در صورت تشكيل اين وزارتخانه، مسووليتهاي صنعتي و تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا ميشود و ميتوان به آينده تجارت كشور اميدوار بود. وزارتخانه مجزا براي تجارت همچني//ن در ادام//ه رييس كميس//يون ص//ادرات ات//اق بازرگاني ايران درب//اره ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن كه در سال 90 به ثمر نشست بيان كرد: به نظر من ادغام ه//ر چيزي كه از جنس هم نباش//د و جوهره متفاوتي داشته باشد، كار خردمندانهاي نيست. اين به اين معني نيست كه ادغام را بهطور كلي رد كنيم و به تفكيك راي دهيم چراكه بسياري از ادغامهاي انجامشده درست است اما ادغام بخشهاي//ي كه به هم مرتبط و از يك جنس نيست و در مواردي دچار تضاد هم هست، ما را به عاقبتي ميرساند كه امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را ميبينيم.

رضي حاجيآقاميري افزود: هرچند دو بخش اين وزارتخانه به هم نزديك اس//ت اما تجارت از جنس دو بخش ديگر نيست و بهتر است صنعت و معدن را يك وزارتخانه دانست و براي تجارت يك وزارتخانه مجزا در نظر گرفت.

وي در ادام//ه بي//ان كرد: اين مش//كل در مورد س//ازمان ميراث فرهنگي، گردش//گري و صنايعدس//تي هم وجود دارد. هيچكدام از اين سه بخش از يك جنس نيست اما در هم ادغامشده است. تجميع اين سه بخش در يك سازمان اش//تباه است. در حال حاضر اهميت گردش//گري در ايران به حدي اس//ت كه دو بخش ديگر در اين س//ازمان را محو كرده و از س//ودمندي خارج كرده است در حالي كه به نظر من بهتر اس//ت در اين سازمان هم اصل تفكيك را دنبال كنيم. تفكيك وزارتخانهها ضرورتي ندارد اين در حالي اس//ت كه ب//ه عقيده برخي فعاالن اقتصادي ديگ//ر، تفكيك وزارتخانهها ضرورت//ي ن//دارد. ب//ر همين اس//اس رييس كميسيون صنعت اتاق تهران در مورد تفكيك وزارتخانهها بيان كرد: اين اقدام كمكي به حل مسايل صنعت نميكند و البته به بوروكراسي بيشتر، ايجاد ساختمان جديد، معاونت جديد و استخدام نيروي غيرضروري جديد در بدنه دولت ميانجامد.

مه//دي پورقاضي اف//زود: در بس//ياري از كش//ورها ه//م وزارت صنع//ت و تج//ارت در هم ادغامش//ده اس//ت. نقصانه//اي فعلي در مس//ايل صنعت را نميتوان ب//ا تفكيك حل ك//رد. اين مس//اله به سياس//تگذاريها، وزير و نداش//تن استراتژي مش//خص براي صنعت كشور بازميگردد. ادغام،بهتراست همچنين در ادامه عضو كميسيون تسهيل تجارت و توس//عه صادرات اتاق تهران با بيان اينكه به نظر من ادغام وزارتخانهها بهتر است، اظهار كرد: بر اس//اس م//اده 53 برنامه پنجم توس//عه چند وزارتخانه در هم ادغام شدند تا تع//داد وزارتخانههاي دولت كاهش پيدا كند. اين برنامه به تصويب مجلس رسيده و توسط كارشناسان مورد بررسي قرار گرفته است. در ضمن تجاربي هم پس از انقالب داش//تيم كه درنهايت مجموعه تصميمگيرنده در اين زمينه را به ادغام وزارتخانهها ترغيب كرده است.

عباس آرگون افزود: تجاربي كه داريم نشان ميدهد براي كوچكسازي دولت، ادغام بهتر اس//ت ام//ا درنهايت ادغام را بهدرس//تي اجرا نكرديم و بيشتر تجميع وزارتخانه اتفاق افتاده است با وجود اينكه حرف از ادغام زديم اما از منافع آن بهرهمند نشديم.

وي خاطرنش//ان كرد: به نظر من تفكيك وزارتخانهه//ا ب//ه بزرگتر ش//دن بدنه دولت كمك ميكند، هزينهه//اي جاري را افزايش ميده//د، ب//ه تع//دد مراك//ز تصميمگيري و مديريتي ميانجام//د و در حوزه توليد هم به عدم هماهنگي در اجراي برنامههاي راهبردي دامن ميزند. درنتيجه بهتر اس//ت بيش//تر به اج//راي درس//ت ادغام فكر كني//م تا تفكيك وزارتخانهها.

كار پيچيدهتر با تعداد وزارتخانههاي بيشتر

رييس كميسيون تسهيل كسبوكار اتاق تهران نيز در ادامه بيان كرد: تعداد وزارتخانهها در ايران از بسياري از كشورهاي ديگر بيشتر اس//ت در حالي كه تجربه دنيا نش//ان داد كم كردن از تع//داد وزارتخانهها به معني كاهش بوروكراسي اداري است.

محمدرض//ا نجفيمنش به تس//نيم گفت: تعداد وزارتخانههاي بيش//تر كار را سختتر و پيچيدهتر ميكند درحاليكه ميتوان با ادغام وزارتخانهها و البت//ه ادغام بخشهاي مرتبط در يك وزارتخانه به نتيجه بهتري رسيد. براي مثال يك وزارت مجزا براي نفت و يكي براي نيرو داريم درحاليكه در كشورهاي ديگر اين دو وزارتخانه در هم ادغامشده است.

وي در ادامه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ادغام سه بخش مرتبط است و در حال حاضر زمزمه جدا كردن بازرگاني مطرح ش//ده كه به نظر من كار جالبي نيس//ت. بايد هرچ//ه ميتوانيم به س//مت ادغام بخشهاي مختلف و مرتبط حرك//ت كنيم و همه را در يك مجموعه حركت دهيم چراكه بايد از حجم دولت كم كرد.

نجفيمنش اظهار كرد: ضمنا در بس//ياري از كش//ورها وزارتخانهها بسياري از امور را به بخشخصوص//ي واگذار كردن//د. ازجمله اين كش//ورها بريتانياس//ت كه حتي امور مربوط به درخواس//ت اقامت در آن به ش//ركتهاي خصوصي واگذار ش//ده است. بنابراين پس از ادغام درست بخشهاي مرتبط در دولت، نوبت به واسپاري امور به بخشخصوصي ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.