جنجال ثبت سفارش پوشاك خارجي

Jahan e-Sanat - - News -

در راستاي نظارت بر بازار پوشاك و وضعيت فعاليت واردكنندگان اين كاال در اي//ران، از ابت//داي س//الجاري براي برندها و ش//ركتهاي خارجي فعال در حوزهپوشاككهقوانينحضوردرايرانرا نپذيرفتهاند،ثبتسفارشانجامنميشود و براين اساس اين شركتها امكاني براي واردات قانون//ي كاالهاي خ//ود به ايران نخواهندداشت.درهمينخصوصمعاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، مع//دن و تج//ارت از مقاومت برندهاي مختل//ف در پذيرش قان//ون خبر داد و گفت:طبقدستورالعملثبتنمايندگي برندهاي پوشاك خارجي آنها بايد در دو سالاولفعاليتخوددرايرانمعادل02 درصد ارزش واردات خود را در ايران توليد و05 درصدآنراصادركنند.ازاينروبه نمايندگانيكهايندستورالعملرارعايت نكردهاند از ابتداي سالجاري اجازه ثبت سفارش و واردات داده نشده است.

يداهللصادقياظهاركرد:ايناولينقدم درنظارتبروضعيتفعاليتواردكنندگان پوشاك در ايران است و بهطور طبيعي پس از آن اگر بدون پذيرش شرايط، اين برندها همچنان بتوانند به فعاليت خود در ايران ادامه دهند مشخص ميشود كه كااليوارداتيآنهاازمجاريقاچاقتامين شده است. بر همين اساس در فاز دوم با واردات قاچاق آنها برخورد خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه با وج//ود اقدام//ات وزارت صنعت طي س//الهاي گذشته فعاالن عرصه توليد كشور انتقادات بسياري داشته و از روند واردات به كشور گاليههاي متعددي را مطرح ميكنند، گفت: قاچاق پديدهاي اقتصادي- اجتماعي اس//ت كه منطق خاص خود را دارد. اكنون سالهاست كه برخيكاالهاموردقاچاققرارميگيرندو اين معضل همواره وجود داشته است اما بايدتوجهداشتكهدولتنميتواندروي مردم يا واردكنندگان شمشير بكشد. بر هميناساسمااكنونبااقداماتمختلف از جمله طراحي س//امانهاي براي ثبت شناسهبرايكاالهايمصرفيتالشداريم بحث واردات را ساماندهي كنيم.

صادق//ي بي//ان ك//رد: اتحادي//ه توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك بحق اعتقاد دارد ك//ه واردات قاچاق به صنعت پوشاك كشور لطمه وارد كرده است.برهميناساسدستورالعمليدراين زمينهتدوينشدهاست.همچنينمدتي اس//ت كارگروهي با حضور مشاور وزير و مديركل اسبق صنايع نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت تش//كيل شده تا نحوه اجرايي كردن دستورالعملهاي مربوطهراپيگيريكند.

معاونوزيرصنعت،معدنوتجارتدر واكنشبهفعاليتفروشگاههايبسيارياز برندهايخارجيدرايران،بهايسناگفت: آنچه اكنون در اين فروش//گاهها عرضه ميشود اجناسي است كه از گذشته آنها وارد كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.