بخشخصوصي ناجی بيكاري

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته بسياري از كارشناسان در حال حاضر اعتماد به بخشخصوصي تنها راه مقابله با ركود اقتصادي و معضل بيكاري در كش//ور است. در همين رابطه عضو هياترييسه اتاق ايران با بيان اينكه دولت بايد به بخشخصوصي اعتماد كند، گفت: تامين اجتماعي، ماليات و س//رمايه در گردش س//ه نقطه كليدي بخشخصوصي هستند كه بايد دولت دوازدهم در دستور كار خود قرار دهد.

حس//ين پيرموذن تصريح كرد: در ش//رايط حاضر ركود و بيكاري از دو سو اقتصاد و جامعه را با مشكالتي مواجه كرده است كه كليد حل هر دو در تقويت بخشخصوصي اس//ت. چراكه اگر بخشخصوصي قدرتمند شود هم ميتواند مشكالت بيكاري را رفع كند و هم توليد صادراتمحور و رقابتپذير داشته باشد. اما براي رسيدن به اين اهداف بايد رويههاي ضدتوسعهاي كنار گذاشته شود.

وي رويههاي ضدتوس//عهاي را كنار گذاش//تن بخشخصوصي از اقتصاد يا بيتوجهي به نقش آنها يا تضعيف اين بخش ميداند و بر اين باور است كه در حال حاضر، واحدهاي توليدي و صنعتي با چالشهاي سختي مواجه بوده و با تحمل دشواريهاي فراوان كه ناشي از اعمال برخي قوانين و مقررات، سختگيريهاي داخلي و عدم دسترسي به تكنولوژي روز ميشود، خود را سر پا نگه داشتهاند.

عضو هياترييسه اتاق ايران معتقد است: دولت دوازدهم با تغيير رويكردها، تمام تالش خود را در راه رفع مش//كالت مردم به كار بگيرد چراكه بيكاري و ركود مهمترين مشكالت امروز جامعه است. پيرموذن گفت: فعاالن اقتصادي از دولت دوازدهم انتظار دارند كه نظام بانكي تحول يابد و با موقعيت موجود كشور هماهنگ شود، ساماندهي بانكها از ضرورياتي است كه بايد تالش شود بانكها در كنار امور مالياتي به روش نوين علمي اداره شوند.

او همچنين اظهار كرد: شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي مهمترين راهكار براي رفع مش//كالت توليدي است. در همه بخشهاي توليدي به ويژه صنعت و معدن، كشاورزي، صادرات و واردات با مشكل مواجه هستيم كه بايد راهكارهاي مناسبي براي برونرفت از اين مشكالت ارائه شود.

پيرموذن معتقد است بخشخصوصي ميتواند واحدهاي توليدي را مديريت كند و در بازارهاي جهاني به رقابت با ساير بنگاههاي بينالمللي بپردازد. همچنين اين بخش در صورت رونق، توانايي حل مشكالت بيكاري را هم در خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.