دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 اسفندماه 1395

شرکت توسعه صنایع خودرو )سهامی خاص( آگهی ثبت شده به شماره 56320 و شناسه ملی 10101014164

Jahan e-Sanat - - News -

بدین وسیله از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنایع خودرو )سهامی خاص( که در ساعت 14 روز سهشنبه مورخ 96/3/30 در محل ش//رکت تولید اتومبیل ایرانی سایپا، واقع در تهران، کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.

دستورجلسه:

-1 استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی -2 استماع گزارش هیات مدیره -3 تصویب صورتهای مالی منتهی به 95/12/30 -4 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت -5 تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت -6سایرموارد سیدکاظمحیان-مدیرعامل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.