سازمان توسعه تجارت مانع صادرات تختهنرد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- با توجه به ارزشافزوده باالي صادرات تختهنرد، رفع ممنوعيت صادرات اين كاال در س//الجاري در دس//تور كار گمرك قرار گرفت و در نمونههاي جديد ارسالي به گمرك مشخص شد كه يك طرف تختهنردهاي توليدي صاحبان صنايعدستي كشورمان مختص شطرنج است و مجددا پس از بررسيهاي فني گمرك ايران به اين نتيجه رسيد كه رفع ممنوعيت صادرات اين كاال در جهت حمايت از صادركنندگان و ارزشافزوده باالي صادراتي ضروري اس//ت. از اينرو گمرك درخواس//ت كرد كه مشكالت صادركنندگان اين كاال توسط سازمان توسعه تجارت مجددا بررسي و رفع ممنوعيت صادرات اين كاال به گمرك ابالغ شود.برهمين اساس گمرك جمهوري اسالمي ايران در اطالعيهاي اعالم كرد: در صورت موافقت سازمان توسعه تجارت با رفع ممنوعيت صادرات تختهنرد، گمرك ايران ملزم به صدور مجوز صادرات كاالي يادشده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.