سياست تنبيهي براي جوجهفروشان

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- افزايش قيمت جوجه يكروزه در بازار و تاثير آن بر قيمت تمامشده مرغ باعث شد كه انجمن جوجه يكروزه از اعضاي خود بخواهد به صورتاجباري02 درصدازتوليدخودرادربورسكااليايرانعرضهكنند، در غير اين صورت با سياستهاي تنبيهي مواجه ميشوند. بر اين اساس انجمنجوجهيكروزهباارسالنامهايبهاعضايخوداعالمكردكهتا02 تير سالجاريمجبوربهعرضه02 درصدازتوليدخوددربورسهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.