صعودقيمتنفت

Jahan e-Sanat - - News -

گروه نفت و انرژي- بعد از اينكه عربستان س//عودي روابط ديپلماتيك خود با قط//ر را قطع كرد و تنش بين بزرگتري//ن توليدكنن//دگان نفت در دنيا باال رفت، چش//مانداز قيمت نفت تغيير كرد.

عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده عربي و مصر مسيرهاي ارتباطي درياي//ي و هوايي خ//ود با قطر را قطع كردند. اين قطع روابط بعد از آن صورت گرفت كه قط//ر روابط خود با ايران را بهبود بخشيد.

عربستان سعودي به همراه امارات متح//ده عربي، مصر و بحرين با متهم كردن قطر به حمايت از افراطگرايي و ضربه زدن به ثبات منطقهاي، روابطشان با اين كشور كه بزرگترين صادركننده گاز طبيع//ي مايع در جهان بهش//مار ميرود را قطع كردند.

بر همين اس//اس قيم//ت نفت در معامالت روز دوش//نبه بازار جهاني به دنبال تش//ديد تنشها در خاورميانه و تحت تاثير نش//انههاي محدود شدن عرضه اوپك به بازار، بيش از يك درصد افزايش يافت. نفت برنت كه قيمت پايه بازار جهاني اس//ت، 70 س//نت يا 1/4 درص//د افزايش يافت و به 50/65 دالر در هر بشكه رسيد.

نفتوستتگزاساينترمديتآمريكا به 48/34 دالر در هر بشكه رسيد كه 68 سنت يا 1/4 درصد نسبت به قيمت نهايي معامالت گذشته افزايش داشت. اين در حالي است كه قيمت نفت هفته گذش//ته با افزايش توليد نفت اياالت متحده به شدت كاهش يافته بود و در نتيجه اوپك و ديگر شركاي اين سازمان تصميم به كاهش توليد گرفتند.

هر چند توليد تغييري نكرده است ام//ا چش//مانداز بههمريختگي عرضه نفت در خاورميانه، به خصوص در بين اعضاي كش//ورهاي صادركننده نفت، اوپك، مخصوصا عربستان، ايران و قطر باال رفته است.

تمامي اين كش//ورها از تنگه هرمز استفاده ميكنند و بنا بر اعالم وزارت انرژي اياالت متحده، حدود 30 درصد نفت جابهجا شده از طريق دريا در دنيا از راه اين تنگه صورت ميگيرد.

قيمت نفت به كمتر از 50 دالر در هر بش//كه رسيده بود و نگرانيهايي از اين باب//ت به وجود آمده بود كه حتي كاهش توليد نفت اوپك هم نميتواند ب//ه مقابله با افزايش توليد نفت اياالت متحده برخيزد.

داني//ل هنز، تحليلگ//ر گروه بانكي استراليا و نيوزلند در سيدني ميگويد: »مشخص است كه خطري وجود دارد اما م//ن فكر نميكنم ك//ه اين خطر بيشتر به سمت قطر باشد. حال ديگر مخاط//رات ژئوپليتيكي ق//درت نفوذ چنداني ندارن//د و فكر نميكنم باعث تغييرات زيادي شوند.«

بلومبرگ مينويس//د: آمريكاييها قصد دارند حفاري نفت را ادامه دهند. ب//ر اس//اس اطالع//ات وزارت ان//رژي اياالتمتح//ده، توليدكنن//دگان نفت آمريكا 9/34 ميليون بشكه در روز نفت پمپاژ ميكنند.

بلومبرگ پيش از اين نوش//ته بود ك//ه كاه//ش نفت اوپ//ك ب//ازار را در طوالنيمدت به ثبات نخواهد رس//اند چون نفت شيل آمريكا كمبود نفت را جبران خواهد كرد.

عربستان سعودي هم قيمت تمام انواع نفت خود را براي ماه ژوييه براي آسيا، اياالت متحده و شمال غرب اروپا باال برد چون انتظار دارد كاهش توليد تقاضا را باال ببرد. شركت سعودي آرامكو قيمت نفت در ژوييه براي گريد عرب اليت را براي همه مناطق بزرگ آسيا، شمال غربي اروپا و آمريكا افزايش داد. اين افزايش قيمت منعكسكننده ساير نشانهها مبني بر اين است كه تالشهاي اوپك براي محدود كردن عرضه به بازار، در حال به ثمر نشستن است.

ب//ه گفته تحليلگران گ//روه بانكي ،ANZ سرمايهگذاران همچنان نسبت به توانايي اوپ//ك براي متعادل كردن مج//دد عرضه و تقاض//ا در بازار ترديد دارند و اين موضوع به همراه دورنماي افزايش بيشتر توليد آمريكا، قيمتهاي نفت را تحت فشار قرار ميدهد. بروز اختالل در بازار الانجي از سوي ديگر بعد از اقدام هماهنگ عربستان، بحرين، مصر و امارات در قطع روابط ديپلماتيك با قطر كه يكسوم الانجي جهان را تامين ميكند تجار الانج//ي خود را براي ب//روز اختالل احتمال//ي در عرضه اين نوع س//وخت آماده ميكنند. تصميم روز گذش//ته عربس//تان در قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي، ارتباطات زميني، هوايي و دريايي با قطر موجب ش//د كشورهاي بحرين، امارات و مصر نيز اقدام مشابهي انجام دهند.

بر اساس آمارهاي موسسه پالتس آناليتيكس،قطربزرگترينعرضهكننده الانجي جهان است و در سال 2016 مي//الدي، 78/8 ميليون تن الانجي صادر كرده كه بيش از 30 درصد كل عرضه الانجي جهان را شامل ميشود. به عالوه در سالهاي اخير بخش رو به افزايش//ي از الانجي توليدي قطر به كش//ورهاي مصر، اردن و امارات صادر ميشود. به گفته يك تاجر سنگاپوري، هر گونه بروز اختالل در عرضه الانجي قط//ر ميتواند تاثير قاب//ل توجهي بر قيمت اين سوخت، جريان عرضه آن و همچنين امنيت انرژي در مصر بگذارد كه بخش عمدهاي از الانجي مورد نياز خود را از قطر وارد ميكند.

بر اس//اس اي//ن گزارش، در س//ال ،2016 مص//ر 60 درص//د از واردات الانجيخوديعني16/4ميليونتناز 7/26 ميليون تن الانجي وارداتياش را از قطر تامين كرده است.

تجار گفتند اين قطع روابط تاثيري به دنبال خواهد داشت... ممكن است شاهد افزايش قيمت الانجي صادراتي به مصر باش//يم. به عالوه ممكن است مقادير بيشتري از الانجي قطر به ديگر كشورهاي خاورميانه و خاور دور ارسال ش//ود اما اين رون//د در آينده نزديك، برخ//ي از ترتيبات حملونقل انرژي را آشفته خواهد ساخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.