مشكالت آب و برق سيستان و بلوچستان به صورت ويژه روی ميز دولت

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته وزير نيرو گرماي بيسابقهاي كه در جنوب سيستان اتفاق افتاده منجر به بروز مشكالتي در زمينه آب و برق شده است كه بنا به دستور رييسجمهور به اين استان آمديم بلكه مشكالت مردم اين استان را هر چه سريعتر بهويژه در زمينه آب و برق حل كنيم. به گزارش ايسنا، حميد چيتچيان افزود: با توجه به گستردگي و پراكندگي و مشكالت فراوان سيستان و بلوچستان اقدامات انجام شده تاكنون كفايت نميكند و اين استان همچنان دچار مشكالت فراوان در حوزه برق و آب است.

وزيرنيرودرادامهگفت:گرمايبيسابقهايكهدرجنوبسيستانوبلوچستان حاكم شده، منجر به بروز مشكالتي در زمينه تامين آب و برق مردم شده و تالش ميكنيم اين مشكالت بهسرعت حل شود. چيتچيان اظهار كرد: از مشكالت گرماي طاقتفرسا در چند روز اخير كامال مطلع و دستورات رسيدگي را صادر كرده بودم. با اين وجود الزم ديدم براي بررسي بيشتر شخصا در جمع مردم و مسووالنسيستانوبلوچستانحضورپيداكنم.ويخاطرنشانكرد:اقداماتبسيار خوبي براي توسعه استان سيستان و بلوچستان انجام شده و بنا بر اين است كه در ماههاي آينده عالوه بر نيروگاه 500 مگاواتي كه چند ماه قبل در اين استان كلنگزني شد، عمليات اجرايي يك نيروگاه 800 مگاواتي ديگر نيز آغاز شود. وزير نيرو تاكيد كرد: گرماي بيسابقهاي كه در جنوب سيستان و بلوچستان حاكم شده، منجر به بروز مشكالتي در زمينه تامين آب و برق مردم شده، بنابراين بنا به دستور رييسجمهور به اين استان آمديم بلكه مشكالت مردم شريف استان بهويژه در زمينه آب و برق را هرچه سريعتر حل كنيم.

وي تصريح كرد: بايد گفت در سالهاي اخير اقدامات گستردهاي در استان انجامشدهاستكهازجملهميتوانبهآبرسانيبه005 روستا،كلنگزنينيروگاه 500 مگاواتي و برنامهريزي براي آغاز عمليات اجرايي يك نيروگاه 800 مگاواتي كه بهزودي در دستور كار قرار ميگيرد، اشاره كرد.

چيتچيان ادامه داد: بهطور كلي در سالهاي اخير اقدامات بسيار خوبي در حوزه اختيارات وزارت نيرو در سيستان و بلوچستان انجام شده و در ادامه نيز برنامهريزي شده و ما نيز با جديت تمام اين برنامهها را پيگيري و اجرا ميكنيم بنا بر اين اس//ت كه منابع اجراي اين طرحها را عمدتا از منابع داخلي وزارت نيرو تامين كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.