انرژيهاي تجديدپذير راه گريز از معضالت زيستمحيطي

Jahan e-Sanat - - News -

مش//اور وزير ني//رو و مديركل دفت//ر محيطزيس//ت وزارت نيرو در گفتوگو با ايلنا با اشاره به فعاليتهاي وزارت نيرو در جهت توسعه پايدار زيستمحيطي گفت: يكي از مهمترين اقدامات ما محدود شدن برداشت از آبهاي زيرزميني است. در همين ارتباط ممكن است در برخي مناطق كاشتن درخت و در برخي مناطق ديگر جلوگيري از كاشت درخت فعاليت زيستمحيطي محسوب ميشود.

بهرام طاهري گفت: ما روي افزايش بهرهوري و تبديل انرژي فسيلي به الكتريسيته و حرارت، افزايش راندمان انتقال برق به منازل و افزايش راندمان استفاده از برق در تجهيزات كار ميكنيم.

وي ب//ا بيان اينكه اكنون روي كاهش گازهاي گلخانهاي و آاليندهها كار ميكنيم، افزود: از جمله اهداف پذيرفتهش//ده ايران در سازمان ملل كاهش گازهاي گلخانهاي است كه ما نيز با جديت آن را دنبال ميكنيم و به آن پايبند هستيم. طاهري با اشاره به اينكه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بيشترين آسيب را از انتشار گازهاي گلخانهاي متحمل ميشوند، تصريح كرد: روي افزايش بهرهوري و تبديل انرژي فسيلي به الكتريسيته و حرارت، افزايش راندمان انتقال برق به منازل و افزايش راندمان استفاده از برق در تجهيزات كار ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.