ﺩﺭ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮی ﻣﻘصﺮ

Jahan e-Sanat - - News - ﺳﻼﻣﺖ

تابستان39بود. دو تولهپلنگ نر و ماده حداكثر دو ماهه، پشت در اداره محيطزيست شهرستان كردكوي استان گلستان پيدا شدند. اين دو پلنگ هي//ركان و وركان نام گرفتند و با حساس//يت و مراقبت بزرگ ش//دند. باالخره شهريور سال 95 هيركان كه در ش//رايط بهتري نسبت به وركان بهسر ميبرد، به اين اميد كه بتواند به زندگي در حيات وحش بازگردد، در پارك ملي گلستان رها شد. تا اينكه هفته گذشته پس از يك سال و اندي اسماعيل مهاجر، مديركل حفاظت محيطزيست اس//تان گلستان رسما اعالم كرد هيركان كشته شده است.

با رسمي شدن خبر مرگ هيركان، اين شائبه مطرح ش//د ك//ه در حقيق//ت او 35 روز پس از رهاسازي كشته شده و نزديك به يك سال است كه مرگش توسط سازمان حفاظت محيطزيست استان گلستان پنهان شده است. عجيبتر آنكه عنوان ميش//ود براي پنهان نگه داش//تن مرگ هيركان، قالده پلنگ يك سال توسط محيطبانان در منطقه چرخانده شده است!

مديركلمشاركتهايمردميسازمانحفاظت محيطزيست در گفتوگو با ايلنا، در واكنش به كشته شدن و پنهانكاري احتمالي در مورد مرگ هيركان، گفت: سازمان محيطزيست اعالم كرده مسامحهايدركارنيستواگرمشخصشودمرگ پلنگ هيركان مخفي شده، به شدت با مسببان آن برخورد شده و اطالعات بهصورت شفاف در اختيار همه قرار خواهد گرفت.

محم//د درويش ادام//ه داد: در همين زمينه خانم ابتكار به مديريت سازمان بازرسي و حراست سازمانمحيطزيستدستورمستقيمدادهاستتا تمام اطالعات را مورد سنجش و بررسي قرار دهند و مشخص شود پلنگ هيركان چه زماني كشته شده و اين مساله به چند ماه پيش بازميگردد يا اخيرا رخ داده است؟

او با اش//اره ب//ه ادعاها و اتهام//ات موجود تصري//ح كرد: ادع//ا ميكنند پلن//گ هيركان فق//ط 35 روز زن//ده بوده و پس از آن كش//ته ش//ده اس//ت و محيطبانان قالده را در س//طح منطقه ميگرداندند.

اگراينمسالهثابتشود،سازمانمحيطزيست بيش//ك با مسببان آن به صورت جدي برخورد خواهد كرد و هيچ مماشاتي در كار نخواهد بود. با اين حال هنوز بررسيها در بازرسي و حراست سازمان ادامه دارد و به جمعبندي نرسيدهايم.

اينفعالمحيطزيستادامهداد:هنوزنميتوان با قاطعيت اعالم ك//رد كه مرگ پلنگ هيركان عم//دي بوده ي//ا فقط برخي س//عي دارند از آن سوءاستفادهكنند.

مديركلمشاركتهايمردميسازمانحفاظت محيطزيس//ت در پاسخ به اين س//وال كه آيا در رهاس//ازي پلنگ هيركان اهمالي صورت گرفته است يا خير، گفت: پلنگ هيركان بايد پيش از رها شدن در يك محوطه بزرگ و محصور در طبيعت با وسعتي نزديك به چندين هكتار رها ميشد تا آرامآرام رمز و راز زندگي در طبيعت را ميآموخت. اما از آنجا كه اداره كل محيطزيست استان گلستان توانايي و س//ازمان محيطزيست بضاعت كافي نداشتند، دو گزينه بيشتر در دسترس نبود.

درويش ادامه داد: در حالت اول بايد پلنگها را به باغ وحش ميسپرديم و در حالت دوم بايد او را در طبيعت رها ميكرديم تا زمان باقي مانده عمر خود را در طبيعت سپري كند. اما باتوجه به تجربههاي بدي كه در زمينه س//پردن حيوانات به باغ وحش وجود دارد، مديركل محيطزيست گلستانترجيحدادپلنگهارادرطبيعترهاكند. اين مساله اشكال اساسي نيست؛ اشكال اينجاست كه اين شبهه وجود دارد كه پلنگ فقط 35 روز زنده مانده و اداره محيطزيست گلستان مساله را پنهان كرده اس//ت كه اگر اين مساله ثابت شود، خطرناك اس//ت و هيچگونه اغماضي با خاطيان نخواهد شد.

واكن/شابتكاربهابهاماتمرگپلنگ هيركان

بر اين اس//اس معصومه ابتكار در اين زمينه واكنش نش//ان داد و با تاكيد بر شناسايي مقصر اين اتفاق گفت: با جديت پيگيري ميكنيم و هيچ قصدي براي پنهانكاري نداريم.

به گزارش ايسنا، در تابستان سال 93 دو توله پلنگنرومادهداخلكارتنپشتدرمحيطزيست شهرستانكردكوياستانگلستانگذاشتهشدند. كس//ي نميدانست چه كس//ي و از كجا اين دو قالده پلنگ را به آنجا منتقل كرده است. اين دو پلنگ هيركان و وركان نام گرفتند و در زمان پيدا ش//دن حداكثر دو ماهه بودند. آنها بدون مادر اما با حساسيتها و مراقبتهاي بسيار بزرگ شدند و در نهايت تصميم گرفته شد مقدمات رهاسازي آن دو در طبيعت فراهم شود. در ابتداي شهريور سال 95 هيركان )پلنگ ماده( كه داراي شرايط بهتري نسبت به وركان بود در پارك ملي گلستان آزاد شد اما كمتر از يكسال خبر مرگ اين پلنگ منتشر شد. اين خبر را اسماعيل مهاجر، مديركل حفاظت محيطزيست اس//تان گلستان نيز روز چهارشنبه01خرداد تاييد كرد و گفت: هماكنون هيركان كشته شده است. علت مرگ اين حيوان از دو حالت خارج نيست؛ يا بعد از رهاسازي توسط شكارچيان انساني كشته شده يا در جنگ بر سر قلمرو با حيوانات ديگر.

وي در جري//ان نشس//ت خبري با اش//اره به رهاسازي هيركان اظهار كرد: رهاسازي در كشور براي اولين بار اتفاق افتاد و تجربه اول محيطزيست كش//ورمان بود. مهاجر در م//ورد نحوه نگهداري هيركان و وركان گفت: در همان زمان درخصوص نگه//داري آنها با متخصص//ان داخلي و خارجي مش//ورت شد و پروفسور آدرين و دكتر لنيهارد از طرف سازمانهاي بينالمللي معرفي شدند و در مورد نحوه نگهداري و تغذيه به كارشناس//ان محيطزيس//ت ما آموزش دادن//د. اين آموزشها به گون//هاي بود كه اين پلنگها تا حد امكان به صورت وحشي نگهداري شوند و از تماس انساني جلوگيريشود.معصومهابتكاردراينزمينهتاكيد كرد: در مورد مرگ هيركان هنوز نميتوانيم نظر قطعي اعالم كنيم. اگر پنهانكاري صورت گرفته باش//د، تخلف اس//ت و پيگيري ميش//ود. ابعاد اين موضوع بايد بهطور كامل روش//ن ش//ود. به همين علت بخشهاي مختلف سازمان حفاظت محيطزيس//ت به ويژه بازرسي و حراست به اين موضوع پرداختهاند و در حال بررسي آن هستند. بايد زمان بدهيم تا بخش بازرسي بتواند گزارش كاملي ارائه دهد.

رييس سازمان حفاظت محيطزيست در ادامه گفت: اگر محرز شود كه پنهانكاري صورت گرفته و تخلف شده، حتما برخورد ميشود. بررسيهاي س//ازمان حفاظت محيطزيست براي شناسايي مقصر است. دسترسي آزاد به اطالعات و صداقت براي ما اصل اس//ت و همه ما تعجب كرديم كه چنين مس//الهاي مطرح ش//ده، بنابراين آن را با جديت پيگيري ميكني//م و هيچ قصدي براي پنهانكاري نداريم و اطالعرساني نيز در اين زمينه خواهد شد.

او كه در زمان رهاس//ازي هيركان در شهريور 95 گفته بود در اين سازمان اصل بر اين است كه اين گونهها به طبيعت بازگردند ولو اينكه درصد زندهماندنآنهاكمباشد،معتقداست:آنچهاهميت دارد آن است كه رهاسازي پلنگ يك آزمون در ح//وزه حيات وحش بوده كه روي هيركان انجام شده و اگر 35 روز هم زنده مانده باشد، به لحاظ تحقيقاتي كار ارزشمندي است البته اگر اين عدد درست باشد.

ابتكار با بي//ان اينكه هنوز مدت زمان حيات هيركان در طبيعت مش//خص نيست، ميگويد: مديركل محيطزيست گلستان اظهار نظر دقيق دراين باره را به نظر شركت آلماني كه كار تحقيقات را هدايت ميكرد، موكول كرده اس//ت تا ارزيابي درستي در اين زمينه ارائه شود.

وي تاكي//د ميكند: اگر حت//ي حداقل زمان را ب//راي زنده ماندن هيركان در طبيعت در نظر بگيريم، ميدانيم كه اين رهاسازي نوعي آزمون بوده و نفس آن ارزشمند است كه بدانيم حيواني كه در اسارت بزرگ شده چقدر ميتواند در طبيعت دوام آورد؟ ش//ايد بتوان آسيبشناسي انجام داد و دليل اينكه نتوانسته بيشتر از اين در طبيعت دوام آورد را كش//ف و بررسي كرد تا بدانيم براي رهاسازي حيوان بايد چه دقتها و حساسيتهايي در نظر گرفته شود.

بايد منتظر ماند و ديد با اظهارات مس//ووالن سازمان حفاظت محيطزيست زمان دقيق مرگ هيركان چه زماني اعالم ميش//ود و علت مرگ چه بوده و قطعا سازمان بايد مقصر را به رسانهها معرفيكندتاايننخستينتجربهرهاسازيحيوان از سوي سازمان در طبيعت به درستي بررسي شده و مشخص ش//ود ايرادات اين طرح چه بوده كه چنين اتفاقي در سكوت خبري رخ داده و تاكنون اطالعرس//اني نشده و آيا خود سازمان هم از اين مساله بياطالع بوده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.