مراكز عرضه دام زنده، مهمترين مكانهاي انتقال بيماري تب كريمه كنگو هستند

Jahan e-Sanat - - News - ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ

ايسنا-مديركلپيشبينيوهشدارسازمانهواشناسيازافزايشتدريجي دما در اغلب نقاط كشور تا پايان هفته جاري خبر داد.

احد وظيفه درباره آخرين وضعيت آبوهوايي كشور طي سه روز آينده گفت: بر اساس نقشههاي پيشيابي هواشناسي طي سه روز آينده در غالب مناطقكشورآسمانيصافوآفتابيپيشبينيميشود.همچنيندرپايان هفته نيز دراغلب نقاط كشور شاهد افزايش تدريجي دما خواهيم بود. در اين مدت در نوار شرقي كشور به ويژه منطقه زابل وزش باد شديد و گرد و خاك را شاهد خواهيم بود.

وظيفه از بارشهاي پراكنده در ارتفاعات البرز مركزي و شرقي خبر داد و گفت:همچنينپيشبينيميشودامروزدربرخينقاطآذربايجانهايشرقي و غربي رگبار و رعدوبرق پراكنده و وزش باد اتفاق بيفتد. دماوگردوغباردرسيستانافزايشخواهديافت همچنين اميرحسين نقشينه، كارشناس سازمان هواشناسي با اشاره به وضعيتافزايشدمادراستانسيستانوبلوچستانخاطرنشانكرد:باتوجهبه اطالعاتبهدستآمدهدرحالحاضردمايهواياستانسيستانوبلوچستان نسبت به پنج روز گذشته چند درجه كاهش پيدا كرده است ولي نقشههاي هواشناسي نشان ميدهند كه دماي هواي اين استان در روزهاي آخر هفته و همچنين اواسط هفته آينده با افزايش روبهرو خواهد بود.

ايلن/ا- محمد نعيم امينيفرد، نماينده مجلس با بيان اينكه بيماري تبكنگو سالهاست در كشور ما وجود دارد، اظهار كرد: اين بيماري در دو دهه اخير برجسته شده و خوشبختانه امكان تشخيص كامل اين بيماري در كشور وجود دارد.

او با اشاره به سابقه تاريخي اين بيماري خاطرنشان كرد: اين بيماري، بيماري بومي ايران است. البته بعضا از طريق دامهاي آلوده قاچاق از مرزهاي شرقي و غربي وارد كش//ور ميشود اما بيش//ترين مخازن ويروسي اين بيماري در داخل كشور است.

اين عضو كميسيون بهداشت به راههاي انتقال اين بيماري اشاره كرد و گفت: اين بيماري از طريق كنه، ترشحات خوني دام آلوده و انسان به انسان منتقل ميشود. بعضا در مواردي در سالهاي گذشته مشاهده شده كه در برخي از مراكز درماني به دليل بياطالعي از اين بيماري، كادر درماني نيز به اين بيماري مبتال شدهاند.

امينيفرد با بيان اينكه اين بيماري از لحاظ بهداشت عمومي بيماري با اهميتي است،تصريحكرد:جلسهفوقالعادهايشنبههفتهگذشتهبااعضايكميسيونبهداشت و درمان و مسووالن وزارت بهداشت و سازمان دامپزشكي كشور برگزار شد.

او با بيان اينكه كميسيون بهداشت بر كنترل اين بيماري تاكيد ويژه داشت، گفت: كميس//يون بهداشت و درمان تاكيد بسياري بر كنترل و قطع شيوع اين بيماري دارد از همينرو از مسووالن وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نيز خواسته است تا جلوي انتقال و شيوع اين بيماري را بگيرد. يكي از راههاي جلوگيري از اين بيماري ايجاد كش//تارگاههاي صنعتي اس//ت كه البته مراكزي موجود است اما ميطلبد كه در اين زمينه سرمايهگذاري بيشتري انجام شود و از ذبح غيرصنعتي جلوگيري شود.

امينيفرد به مراكز عرضه دام زنده اش//اره كرد و گفت: مس//اله مهم ديگر مراكز عرضه دام زنده هستند كه يكي از مهمترين مكانهاي انتقال اين بيماري است و سازمان دامپزشكي با همكاري وزارت كشور و وزارت بهداشت بايد در اينباره تمهيدات خاصي را اتخاذ كند چراكه مكانهاي عرضه دام زنده تاثير بسيار زيادي در شيوع بيماري تب كريمه كنگو دارد. البته حتما بايد سازوكارهاي قانوني آن انديشيده شود و امكانات ذبح صنعتي ايجاد شود چراكه بخشنامههاي دستوري كه فاقد ملزومات عملي باشند خيلي كارساز نيستند.

او با بيان اينكه تاكنون س//ه نفر براثر اين بيماري جان خود را از دس//تدادهاند، گفت: دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز از ابتالي يك فرد به بيماري تب كريمه كنگو خبر داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.