غربالگريهاي ژنتيك براي تمام گروههاي سني تعريف شد

Jahan e-Sanat - - News -

برنامهه//اي غربالگري ژنتيكي براي تمام گروههاي سني در كشور تدوين و در نظام سالمت گنجانده شده است؛ اين گفته رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشت است كه تاكيد ميكند اين خدمات تنها در مراكز بهداشتي و درماني نيستند و مردم در مراجعه به بخشخصوصي نيز در مسير اين ش//اهراه خدماتي تعريف شده، قرار ميگيرند.

اشرف سماوات درگفتوگو با ايسنا، درباره اقدامات برنامهريزي شده در حوزه غربالگريهاي ژنتيك كه در بستر برنامه تحول سالمت اجرا ميشود، گفت: اگر مادر بارداري به پزش//ك مراجعه كند، عالوه ب//ر خدمات قبلي تعريف ش//ده در نظام س//المت كه در بسته خدمت مادر ب//اردار دريافت ميش//د، خدمات در اولويت ژنتيك براي س//المت جنين را نيز ش//امل پيش//گيري از اختالالت كروموزومي و ناهنجاريهاي مادرزادي دريافت ميكند. انجام غربالگري سندروم داون قبال توصيه ميشد ولي اكنون طبق برنامهري//زي صورت گرفت//ه به صورت س//ازمان يافته در شبكه آزمايشگاهي و خدماتي ژنتيك منتخب و استاندارد براي همه مادران همراه با پيگيريهاي الزم براي اعمال استانداردها و مراجعه بهنگام م//ادر براي مراحل مختل//ف غربالگري صورت ميگيرد.

29 بيم/اري ارثي در ن/وزادان غربالگري ميشود

رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشت عنوان كرد: برنامه فعلي غربالگري نوزادان نيز كه از بيماريهاي ارثي تنها بيماري پي كي ي//و را پوش//ش ميدهد، طبق برنامهريزيتا92 بيماريارثيراپوشش خواهد داد. برنامهريزي اين برنامهها در س//ه س//ال اخير به اوج رسيده و پيش از آن ساختارهاي بسياري نظير تعريف اس//تانداردها براي اجراي اين برنامهها ايجاد شده است. البته اين خدمات تنها در مراكز بهداشتي و درماني نيست، بلكه مردم در مراجعه به بخشخصوصي نيز در مسير اين ش//اهراه خدماتي تعريف ش//ده كه شامل شبكههاي شناسايي و غربالگري است، قرار ميگيرند و سپس در صورت نياز به مش//اوره ژنتيك و اگر ضروري باش//د از اين طري//ق به مراكز تشخيصژنتيكارجاعميشوند.سماوات درب//اره چگونگي انجام اين غربالگريها براي گروههاي س//ني كودكان، جوانان و ميانس//االن نيز چنين توضيح داد: در بس//تر بررس//ي تكاملي كودكان از اين پس و طبق برنامهريزيهاي انجام شده، بررس//ي علل ژنتيكي تاخير تكامل نيز براي اين ك//ودكان ص//ورت ميگيرد. غربالگري ژنتيك//ي در دوران نوجواني و جواني نيز ادامه مييابد و به نس//بت هر دوران از زندگي بس//تههاي موجود خدمت با خدمات ژنتيك تكميل شده است. در بسته خدمات جوانان در دوران ازدواج نيز غربالگري وسيع ژنتيك صورت ميگيرد؛ اين درحالي است كه قبال فقط بيماري تاالس//مي بررسي ميشد، ولي امروز در بستر آماده غربالگري تاالسمي براي زوجها، غربالگريهاي بيماريهاي ژنتيك هدف اين دوران برنامهريزي شده اس//ت. وي ادامه داد: غربالگري ژنتيكي دوران ازدواج به نحوي انجام ميشود كه تا پي//ش از دوره بارداري نيز ادامه يابد. طبق برنامهريزي انجام شده زوجها بعد از بررسي ميتوانند روند معمول ازدواج خود را ادامه دهند، زيرا مادر پيش از بارداري براي ادامه مشاوره، بررسي خطر احتمالي و پيشگيري از خطر ژنتيك در فرزندان آتي - اگر خطر قطعي ش//ده باش//د- با كمك گرفت//ن از نظام مراقبت پيش از بارداري و پيگيري كه در نظام سالمت وجود دارد، فراخوانده ميشود.

سماواتبابياناينكهاينغربالگريها مانع ازدواج افراد نميشود، تصريح كرد: اگر آنها در معرض خطر قرار داش//ته باشند، مش//اوره اوليه انجام ميشود و در صورت لزوم، بررس//يها ادامه پيدا ميكند. اين نحوه كار در نظام سالمت با شبكه قوي پيگيري و زنجيره به هم پيوسته ارائه خدمات ممكن است. به اين ترتيب بدون مزاحمت براي مردم، به آنها كمك ميكنيم خانواده خود را با فرزندان س//الم تكميل كنند. از اين طريق خانواده به بهترين نحو حمايت و ب//ه توس//عه جمعيت س//الم كمك ميشود. همچنين در دوران ميانسالي نيز غربالگري ژنتيكي بزرگس//االن با تمركز بر بيماريهاي ارثي فاميلي در گروه سرطانهاي سينه، روده بزرگ و بيماري عروق كرونر برنامهريزي شده و به انجام خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.