اخذمجوز0002 استخدام با عنوان »دستياران جوان دولت«

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از اخذ مجوز استخدام دو هزار جوان در موضوع »دستياران جوان دولت« خبر داد.

محمدرضارستميضمنابرازخرسنديازجوانسازيبدنهدولت،گفت:با دستوررييسجمهوروبهمنظورجانشينپروريوشايستهساالري،جوانانيكه توانايي خود را ثابت كنند شناسايي و به عنوان سرمايهاي بزرگ به بخشهاي مديريتيكشورمعرفيميشوند.

وي در ادامه به طرح »دستياران جوان« نيز اشاره كرد و گفت: اين طرح در سطح دولت تا سطح شهرستانها آغاز شده است و مديران را موظف ميكند بهمنظورجانشينپروريدودستيارجوانداشتهباشند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه تصريح كرد: از حدود دو سال پيش با انجام مطالعات تطبيقي در كشورهاي مختلف دنيا، موضوع »دستياران جوان دولت« را در كشور آغاز كرديم و رييسجمهور پذيرفتند كه مديران كشور به منظور جانشينپروري مديريتي در كشور دستياران جوانداشتهباشند.

رستمي در ادامه با بيان اينكه طرح »دستياران جوان دولت« همچنان در كشوردرحالپيگيرياست،گفت:درحالحاضرمجوزاستخدامدوهزارجوان در موضوع دستياران جوان از دولت گرفته شده و اميدواريم اين دو هزار نفر به عنواندستيارانجوانمديراندولتيكارخودراآغازوشاهداثربخشيمناسب آنها،تغييراتمديريتيوجوانشدنبدنهمديريتيكشورباشيم.

ويهمچنيندرادامهبهوعدهرييسجمهوردرخصوصجوانسازيدولت اشارهكردوگفت:انتظارميروددردولتدوازدهمشاهدتغييرسنمديريتي در هيات دولت، بدنه مديريتي كشور و همچنين استانداران باشيم تا انرژي جديد،بانگاهينوگرايانهوخالقانهتربهنظاممديريتيكشورواردشودوبتواند هماهنگ و همتراز با نوآوريهاي جهاني در مديريتهاي سازماني، تغييرات محسوسي را در ايران ايجاد كند. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پايانگفت:باتوجهبهاينكهرييسجمهورهموارهبهرعايتنسبتجنسيتيدر موضوعات استخدامي و به كارگيريها تاكيد دارند، اين نگاه دربحث استخدام و به كارگيري دستياران جوان نيز پيگيري شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.