پرداخت مستمري و معوقات 43 معدنچي فوتشده

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- مديركل امور فني بيمهشدگان تاميناجتماعي گفت: به منظور برقراريعدالتنسبيدرپرداختمستمريهابراساسحروفالفبا،زمانبندي پرداختحقوقمستمريبگيراندردومرحلهتغييركردهودرقبالهمهافراد يكسانرفتارميشود.

منصورآتشيدرخصوصنارضايتيمستمريبگيرانازنحوهزمانبنديواريز حقوق بر اساس حروف الفبا گفت: با توجه به محدوديت بانك رفاه كارگران در پرداخت مستمريها در روز آخر هر ماه و بر اساس توافقات به عمل آمده با بانك مزبور پرداخت مستمريها قبال هر ماه از پنجم تا بيست و پنجم و بر اساس حروف ابتداي نام خانوادگي مشموالن صورت ميگرفت به منظور برقراري عدالت نسبي و رفتار يكسان در پرداخت مستمريها از آبانماه سال 1394 مرحلهاولوازمهرماهسال59 مرحلهدومتعيينزمانبنديپرداخت حقوقمستمريبگيراناجراشد.

وي عنوان كرد: بر اس//اس تقس//يمبنديهاي انجام شده درمرحله اول پرداخت مستمري افرادي كه از پنجم تا نوزدهم هرماه مستمري خود را از بانك رفاه دريافت ميكردند به تدريج تا اسفندماه همان سال به بازه زماني بيستم تا بيست و هفتم منتقل شد و درمرحله دوم مستمري افرادي كه زمان پرداخت آنها در سال49 بدون تغيير مانده بود به تدريج طي ماههاي مهر، آبان و آذر سال59 به بيست و هفتم هرماه انتقال يافت. مديركل امور فني بيمهشدگان تاميناجتماعي خاطرنشان كرد: اطالعرساني طرح فوق از طريق پيامك، چاپ و نصب پوستر در مراكز ملكي اين سازمان، شبكههاي تلويزيوني، سايتهاي رسمي و خبري و روزنامههاي كثيراالنتشار در سطح كشور انجام شده است. وي در پايان با اشاره به وضعيت مستمري معدنچيان آزادشهر گفت: مستمري بازماندگان34 نفر معدنچي فوت شده برقرار و از اين ماه به همراه معوقات پرداخت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.