برخورد با تخلفات شبانه رانندگي در تهران تعطيلنشدهاست

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-جانشينرييسپليسراهنماييورانندگيتهرانبزرگازبرخورد باتخلفاتشبانهوتخلفاتموتورسيكلتهادرتهرانخبرداد.

سرهنگ حسن عابدي در اينباره گفت: با توجه به اينكه در ماه مبارك رمضان هستيم و فعاليت برخي واحدهاي تفريحي، فرهنگي، غذايي ...و تا حوالي اذان صبح ادامه دارد، شاهد هستيم كه حجم ترافيك در معابر بيش از روزها و ايام ديگر سال است.

وي با بيان اينكه در همين راس//تا ماموران پلي//س راهور در آمادهباش هستند، تصريح كرد: روانسازي ترافيك يكي از مواردي است كه ماموران انجام ميدهند و طرح برخورد با تخلفات شبانه و بهويژه تخلفات حادثهساز همچون سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، انجام حركات نمايشي با خودرو ...و نيز همچنان ادامه دارد و تعطيل نشده است. اين طرح در بزرگراهها و معابر تهران اجرايي شده است.

وي همچنين از اجراي طرح برخورد با تخلفات موتورسيكلتسواران خبر داد و عنوان كرد: اجراي اين طرح نيز در صبح و شب تشديد شده و همكاران منباموتورسيكلتسوارانمتخلفبرخوردميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.