ما رويايي داشتيم

Jahan e-Sanat - - News -

جمعيت امام علي- كودكي چند ماهه، نحيف، ناالن و چسبيده بر تخت درد و اعتياد. كودكي كه نخستين تجربهاش از اين دنياي شكننده و شيشهاي، مملو از درد و رنج ناش//ي از ماده مخدر شيش//ه بود. امروز، 365 روز، دقيقا يك سال از پرپر شدن رويايمان ميگذرد. در تمام اين روزها تصوير درد كشيدن و تقالي لحظه به لحظه معصوميت س//رزمينمان پيش رويمان زنده بود. اما ما هنوز رويايي داريم؛ روياي اينكه ديگر هيچ كودكي با درد اعتياد زاده نشود. روياي اينكه اگر كودكي در بدو تولد با اين درد آشنا شد، درد تنهايي، بيتوجهي و بيمسووليتي ما بر دردهايش افزون نكند. روياي اينكه تمامي افراد مسوول در اين زمينه بدانند، مرگ روياهاي كودكان يك سرزمين را با يك نامه و دو امضا پايان نخواهد بود. روياي اينكه ديدن يك كودك مبتال به اعتياد، اول دربهدري و هرولهمان در ميان بيمارستانها نباشد. مطالباتمان را س//ال گذشته اعالم كرديم و امسال اعالم ميكنيم كه هنوز پيگير بندبند آن مطالبات هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.