افسانهناتمامبوفون

تاریخسازی زیدان با کسب دومین جام پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا؛

Jahan e-Sanat - - News -

شایدکمترکسیاینگونهفکرمیکردکهشاگردانمکس آلگری در دیدار برابر رئالمادرید به این شکل تحقیرکننده مغلوب حریف پرآوازه خود شوند تا همچنان فتح این عنوان برای دومین بار در سه فصل اخیر مفهمی جز ناکامی نداشته باشد. رئالمادرید برای دومین بار پیاپی موفق شد قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود تا امری غیرممکن را ممکن سازد و تاریخ سازی خود را بیش از پیش ادامه دهد و حسرت فتح ج//ام لیگ قهرمانان اروپا را بر دوش جان لوئیجی بوفون و یارانش قرار دهد.

رئالمادرید همواره به تیمی جس//ور، مدعی و قدرتمند مشهوربوده،کهناموحضورشدرهرتورنمنتیقطعابهجمع مدعیان آن تورنمنت خواهد افزود و در روبهرو یوونتوسی که با منطق و فلسفه جدید از فوتبال با صبر و حوصله قطعا دل هر بینندهای را مشغول هوش خود خواهد کرد!

کاردیف از هر سو کتابی است فصل به فصل که اپیزود آن در این فصل به نام رئالمادرید رقم خورد؛ اپیزودی که با اشکها و لبخندها آمیخته شد، داستانی تلخ برای کاپیتان بوف//ون و هوادارانی که در میدان تورین به جای فریادهای شادی، فریادهایی از جنس مرگ سر دادند.

رئالمادرید تحت هدایت مرد فرانسوی، زینالدین زیدان، دراین81 ماهحضورویروینیمکت،تیمیبیباک،باآالیش رزمآورانه و پرتالش در میادین ظاهر شده است، تیمی که در قیاسبایوونتوسمکسآلگری،مردکشورهنروادبیات،تنها نقطه اشتراکش در رزمجویی است! تیمی که حوصله دارد و برایهرضربهمیتواند09دقیقهصبرکندتابهریشهشما تیشهای از جنس گل بزند!

دردیدارشنبهشبگذشتهدوتیمرئالمادریدویوونتوس، تناقضهای جالب و خطاهای مرگباری را مشاهده کردیم؛ اش//تباههایی که به قیم//ت از دس//ت دادن جامی رویایی برای اس//طوره 04ساله، جان لوئیجی بوفون در درازای 40 س//الگی تمام شد. به کمی عقبتر بازگردیم. فینال 2015 لی//گ قهرمانان اروپا، میان تیمهای بارس//لونا و یوونتوس، دیداری که ش//اید همچون روزهای گذش//ته، یوونتوس را برخی شانس اول قهرمانی میدانستند، چراکه نمایشهای اعجاب انگیز و منطقی، هر حریفی را اس//یر خود میکرد اما در فینال آن رقابتها شاهد یوونتوسی دیگر از تئاترهای شهر تورین بودیم.

اتفاق//ی که در دیدار فینال لی//گ قهرمانان اروپا فصل 2016-2017 برای یوونتوس در دیدار برابر رئالمادرید رخ داد، بیشباهت به دیدار یووه برابر بارسا نبود؛ یووهای که در فینال هیچ نشانی از سبک و منطق و فلسفه خود نداشت و با تفکر بیگانه هجوم به دنبال پیروزی بود.

در دیدار برابر رئالمادرید، یوونتوس شاید به تعبیری از حق میزبانی بهتری نسبت به رقیب مادریدی خود برخوردار بود، اما آن هم دلیلی برای فتح لیگ قهرمانان برای بیانکونری نشد چرا که ریشههای تفکر مکس آلگری پریشان از اتفاقات، دلشوره خود را به تیم منتقل کرد و این تیم را تا معنای واقعی شکستپیشبرد.یوونتوسدردیداربرابررئالمادریدبرخالف سنت خود در تالش بود تا بتواند توپ و میدان را در اختیار بگی//رد و با هجوم به دروازه کیلور ناواس، خیلی زود برتری را از آن خود کند، اما این طوفان که با جدیت راهی دروازه کهکشانیهامیشدتنها51 دقیقهدوامداشتوخطدفاع مادریدی باهوش و ذکاوت تمام این طوفان را خنثی کردند تا تعادل تنها مسیر پیش روی دو تیم باشد.

رئالمادرید پس از شروع توفانی یووه، توانست در اولین فرصت به وجود آمده توسط کریستیانو رونالدو به گل اول بازی دست پیدا کند؛ مسالهای که یوونتوس را باید از خواب غفل//ت بیدار میکرد! اما نکرد تا یووه همچنان به گمراهی خود ادامه دهد.

رئالمادرید با طرح برنامهای برای به دام انداختن حریف با خواندن دست آلگری، به دنبال آن بود تا ابتدا یوونتوس را به زمین خود بکشد و سپس با استفاده از سرعت وینگرهای خودمهاجمانتنومندشراصاحبتوپوضربهایغافلگیرانه رابرپیکرهحریفخودواردکند!شایدعطشجامخواهییووه تنها دلیل خواب غفلت آنها بود؛ غفلتی که منطق را از خانه تورینیها جدا کرد و هیجانات را جایگزین آن کرد.

یوونتوس تنها روی نبوغ فردی بازیکن خود توانس//ت گل تساوی را به ثمر برساند چراکه آنها طرحی برای زمان عقبماندگی خود نداشتند و با سردرگمی در شلوغی خط دفاع رئال به دنبال روزنهای برای بازگشت امید به دل تورین بودند؛ مسالهای که احساسات عمال اهداف تیم را از بین برد و بهجایآنضرباتبیحاصلپشتمحوطهجریمهکهبیشتر مانند دست پا زدنهای هنگام غرق شدن بود، هدیه کرد.

در نیمه دوم این دیدار میتوان تاثیر دو مربی را به خوبی لم//س کرد؛ جایی ک//ه رئالیها این بار با منطق هجومی و صبورانهکارراآغازکردندوتوانستندسلطه54 دقیقهطالیی خودرادرپیشبگیرند،بازیخوبایسکو،بامهارتهایتونی کروس و پوشش سرخیو راموس و دوندگیهای بیامان کریم بنزماوقاتلبزرگیدرنوکپیکانخطحملهبهنامکریستیانو رونالدو،برایکهکشانیها54 دقیقهایطوفانیرارقمزدتا یووه مات و مبهوت از اتفاقات در حال رخ دادن تنها نظارهگر بر باد رفتن آرزوهای خود باشد.

دریوونتوسنیزمیتوانبهاشتباهتاکتیکیمکسآلگری درجابهجاییمهرههایخوداشارهکرد.بیرونکشیدنمیرالم پاینیچ، بازیکنی که نبض حرکات یووه را در اختیار داشت، و باید این امر را به سامی خدیرا بازیکن کمفروغی که به تازگی از بند مصدومیت رها شده محول میکرد.

متاس//فانه در روز ناخوش اح//وال یوونتوس، بونوچی و کیهلینینیزهماننددیگربازیکنانیووه،در54 دقیقهدوم دچار ویروس شکست در اعتماد به نفس شده و بارتزالی تنها به پوشش خط دفاعی شکست خورده میپرداخت، حتی در این روز بزرگ، س//تارههایی چون دیباال و هیگواین نیز نتوانستند برای یووه چارهساز شوند و دنی آلوزی که تا پیش از این ستاره بیانکونری قلمداد میشد همچون شمع ذرهذره درحالسوختنپیشازپایان09 دقیقهآخریننفسهای خود را تمام کرد.

اما در سوی رئالیها، خط دفاع منسجم و متحد، توانستند ماموریتخودرابهخوبیبرابرفرصتطلبانتورینانجامدهند تا خاطرات به دفعات از روی دروازه مادریدیها از بین برود. شاخصرئالمادریدرامیتوانرهبریکاپیتانراموسدانست؛ کاپیتانیکهمیانخطوطتوانستبهخوبیتوازنرابرقرارکند و نهایت هماهنگی را به دیگر بازیکنان تیم انتقال دهد.

در تمام دوئلهای رو در رو، میتوان به یک نکته مهم اشاره کرد، دوئل بسیار نزدیک میان زیدان و الگری؛ دوئلی که بسیار زود به پایان رسید و در همان پایان نیمه اول تکلیف پیروز میدان کاردیف را مشخص کرد. اشتباهات تاکتیکی آلگری، در کنار هوش باالی زیدان را میتوان به دلیل نهایی دودسیما برای رئالمادرید قلمداد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.