ج د و ل 8‬ 9 8 ‪0

Jahan e-Sanat - - News -

افقي: -1 تفرج- کار بسیار سخت انجام دادن، مفهوم این ترکیب کنایهگونه است -2 مكتوب- خطاط الهیجي- جذاب و دلربا -3 خانه شعري- داراي جسارت و قابلیت براي انجام کارهاي دشوار- شماره انگشتان -4 قریه و آبادي- ترسناك- وسیلهاي در بوتیکها براي آویزان کردن لباس- بلي روسي -5 حرف همراهي عرب- قدر و مرتبه- نظم و قاعده -6 عنوان سه نفر از تزارهاي روسیه- شبكه اینترنتي- باطل کردن معامله -7 کاالي نو و باز نشده درون کارتن- میان و وسط- عنوان امپراتوران مغول چین- اندوهزدگي -8 ماه اعتكاف- پایتخت لیتواني- یاريکننده -9 آهسته و آرام- گاوآهن- آب گوجهفرنگي- از درختان -10 باقي جان- صدمتر مربع- حشرهاي زیانبخش شبیه ملخ -11 در لحظههاي پیاپي- شبهجزیرهاي در جنوب هندوستان- حرف ندا غیرمودبانه -12 رایحه غذا- وسیله بهتر شنیدن- در هر حال- پستي در فوتبال -13 مخزن برف و باران- لقب مصطفي کمال پاشا- ایستگاه راهآهن -14 اسم دیگر نوزاد- زمان مرگ- خداحافظ -15 نام آهنگي از 30 سمفوني باربد- شخص متین و موقر عمودي: -1 از اماکن تاریخي شهر مراغه- صداي فریاد بلند -2 مقابل آستر- حداقل مقدار غیرت- دچار نوعي بیماري چشم -3 صحرا و بیابان- گیس//و- نمرهبندي آزمون- س//ختي و مشقت -4 پراکندگي- میانگین نمرهها- خادم کلیسا- نوعي تیر پرتابي -5 بخشیدن- حرف عطف- پیشینیان -6 از ماههاي تقویم سریاني- کلمه انتخاب- شخص قابل اعتماد -7 کارگر زحمتکش- از مواد شیمیایي- ویرگول -8 خورشید- بخشنده و بزرگوار- قدرت و تحمل -9 از قومهاي نامتمدن تاریخ و نوعي نگاه- زمین نابارورپرنده قاصد -10 گوین//ده اس//رار- م//درن و جدی//د- می//وه پردان//ه سرخرنگ -11 ندادهن//ده غیب//ي- فل//ز آلودکننده ه//وا- فني در ورزش کشتي -12 کیف انگلیسي- فهرست- قرض- شماره ورزشي 31-جانشیندکمه-سنگمرمرسفید-امربهزیستن-از آالت جنگ قدیم 41-جانوروحشيتیزپنجه-قبیلهايازاعرابکهپیامبرشان حضرت صالح)ع( بود- از عشیرههاي عرب خوزستان -15 ن//ام اختص//اري نی//روي انتظام//ي جمهوري اس//امي کشورمان- کنایهاي براي بیان تقاضا یا اظهار ناتواني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.