کوچ ستارههای بیادعا از استقالل خوزستان

Jahan e-Sanat - - News -

بازیکنان تیم فوتبال استقالل خوزستان به دلیل مشکل مالی این باشگاه ساز جدایی از این تیم را کوک کردند.

بازیکنان ش//اخص تیم فوتبال استقالل خوزستان بعد از پایان لیگ ش//انزدهم و حذف این تیم از لیگ قهرمانان آس//یا در آستانه جدایی از تیمشان قرار دارند. استقالل خوزستان که در پایان لیگ پانزدهم و کسب عنوان قهرمانی بازیکن زیادی را از دست نداده بود، امسال بعد از اینکه رتبه هفتم لیگ را به دست آورد، در وضعیت بحرانی به لحاظ مالی قرار گرفته است. از همین رو بازیکنانی مثل حسن بیتسعید، محمد طیبی و وحید شیخویسی ساز جدایی را کوک کردهاند و حتی بیتسعید به صورت رسمی خداحافظیاش را از جمع اهوازیها اعالم کرده است.

با رفتن پورموسوی به فوالد خوزستان و بر عهده گرفتن سرمربیگری این تیم گفته میش//ود او قصد دارد تعدادی از بازیکنان فصل قبلش را به فوالد ببرد. در این میان از حس//ن بیتس//عید به عنوان گزینه اصلی پورموسوی نام برده میشود. سرمربی جدید فوالد خوزستان همچنین قصد دارد رحیممهدی زهیوی را که بعد از قهرمانی استقالل خوزستان راهی الشحانیه قطر شد، جذب فوالد کند.

استقالل خوزستان در شرایطی لیگ را به پایان برد که اسپانسرهای تیم یکی پس از دیگری از حمایتشان کنارهگیری کردند و حتی هزینه اقامت تیم در سفرهای خارجی برای شرکت در بازیهای لیگ قهرمانان آسیا هم به دشواری تهیه شد. با این شرایط و در حالی که بسیاری از بازیکنان طلب سنگینی از باشگاه دارند، اولویت خود را بازی در تیمی غیر از استقالل خوزستان قرار دادهاند و با این شرایط باید دید سرنوشت تیمی که در فاصله پنج هفته تا شروع مسابقات سرمربی ندارد، چه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.