نام مسی نیست

Jahan e-Sanat - - News -

درترکیبیازدهنفرهبهترینهایلیگ قهرمانان اروپا که از سوی فرانسفوتبال اعالم شد نام مسی به چشم نمیخورد.

لیگ قهرمانان اروپا به پایان رس//ید و رئالمادرید با شکس//ت چهار بر یک یوونتوستوانستمقتدرانهعنوانقهرمانی را به دس//ت آورد و برای دوازدهمین بار در تاری//خ خود، ج//ام قهرمانی را باالی س//ر برد. فرانسفوتبال 11 بازیکن برتر لی//گ قهرمانان اروپا را اعالم کرد که در فهرست این مجله سرشناس فرانسوی یک غافلگیری بزرگ به چشم میخورد و آن نبود نام لیونل مسی است که نشان میدهد، این س//تاره آرژانتینی شانس بسیار کمی برای کسب توپ طال 2017 دارد. در حال//ی ن//ام مس//ی در ترکیب بهترینه//ای فرانس فوتبال به چش//م نمیخ//ورد که این بازیک//ن آرژانتینی توانست 11 گل به ثمر برساند و تا قبل از بازی فین//ال در صدر جدول بهترین گلزنان جای داشت اما دو گل کریستیانو رونالدو باعث شد او در رده دوم بهترین گلزنان جای گیرد. ترکیب 11 بازیکن برتر لیگ قهرمانان از نگاه فرانسفوتبال دروازهبان: جیانلوئیجی بوفون مدافعان: دنی آلوس، س//رخیو راموس، لئوناردو بونوچی و مارسلو هافبکها:لوکامودریچازرئالمادرید،لمار و فابیانو از موناکو خط حمله: کریس//تیانو رونالدو، پائولو دیباال و نیمار اما در ترکیب ذخیرهها نام مسی وجود دارد: آندره ترش//تگن، کیلینی، مندی )موناکو(، س//امی خدیرا، لیونل مس//ی، مانژوکیچ، کریم بنزما و امباپه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.