حکایت آقای افتخاری و شکست استقالل!

Jahan e-Sanat - - News -

میت/را زمانی- میگویند ت//ا طرف دهانش را ب//از نمیکند، مردم نمیفهمند شخصیتش چگونه اس//ت! شده حکایت آقای افتخاری! هر چند وقت یکبار مصاحبهای میکند که باعث ش//ود آدم مطمئن شود این برادرمان به درد استقالل نمیخورد! استاد با در نظر گرفتن قیمت بازیکنان تیم اماراتی میفرماید: وقتی قیمت یک بازیکن با تیم ما برابری میکند پس اینگونه شکستها طبیعی است!

استاد! آن چیزی که غیرطبیعی است حضور شما در باشگاه است! شما فرق بین ستاره سوم و چهارم را نمیدانی، بعد شدی مدیرعامل استقالل! شکست استقالل طبیعی نیست. نتیجه نگرفتن استقالل در زمان حضور شما طبیعی است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.