ورزش قطر تحت تاثیر قطع روابط دیپلماتیک

Jahan e-Sanat - - News -

به دنبال تصمیم عربستان س//عودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر، ورزش این کشور هم تحت تاثیر قرار گرفت.

چهار کشور عربستان، مصر، بحرین و امارات در تصمیمی مشترک روابط خود با قطر را قطع کردند که این امر بر ورزش این کشور نیز تاثیر منفی گذاشته است. قطر میزبان جامجهانی 2022 است و به نظر میرسد با این شرایط با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد. باشگاه االهلی عربستان قراردادش را با هواپیمایی قطر طبق دس//تور دولت عربس//تان و در پی متشنج شدن روابط دو کشور لغو کرد. این قرارداد یک ماه پیش با حضور شاهزادههای سعودی تمدید شده بود. برخی مناسبات دیگر ورزشی این کشور نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.