تلكس

Jahan e-Sanat - - News -

جرارد: توپ طال باید به رونالدو برسد مهردادپوالدیبهتیمفوتبالبانکوکیونایتدپیوست پاسخمنفییاردیمبهپیشنهاداینتر گریزماندراتلتیکوماندنیشد پیشنهادرسمیتیماسپانیاییبهکامیابینیارسید حذفآمریکاوصعودونزوئالبهنیمهنهاییجامجهانیجوانان

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.