از ویلیام شكسپیر تا فرانسیس بیكن

Jahan e-Sanat - - News -

مجموعهاي از كتابها و دستنوشتههاي قديمي كه بيش از 100 س//ال پيش توسط يك قاضي ايرلندي گردآوري شده بودند، به حراج گذاش//ته ميشود و انتظار ميرود بيش از 1/8 ميليون پوند فروش روند.

بهگزارشگاردين،يكيازمهمترينكلكسيونهايكتابهاي تاريخي از جمله نوش//تههاي متعددي از شكسپير، نسخه اول از »س//فرهاي گاليور«، كپيهاي امضاشده اش//عار ُوردزُورت و دستنوشتههاي قرون وس//طي قرار است هفته آينده فروش رود. اين كتابها بخش//ي از يك كتابخانه تاريخي هستند كه بيش از 100 سال پيش در ايرلند جمعآوري شد و هفتم ژوئن در حراجي ساتبي زير چكش حراج ميرود. انتظار ميرود اين مجموعه بيش از 1/8 ميليون پوند فروخته شود.

نقطه تمركز اين حراجي آثار شكس//پير است كه نادرترين آنه//ا ميتواند به قيمت 50 هزار پوند فروش رود. براي تكميل آثارشكسپير،يكنسخهسال7851 از»ماجراهايهولينشد« هستكهباورميرودالهامبخشنمايشنامههايتاريخيشكسپير بوده و نسخه سال 1561 »داستانهاي كنتربري« چاسر هم از جمله مهمترين نسخههاي موجود در اين كتابخانه است.

يك نس//خه مه//م ديگر، متعلق ب//ه جاناتان س//وئيفت از داس//تانهاي س//فر اليونل ويفر، دزد دريايي ولزي اس//ت كه س//ال 1699 منتشر شد و ماجراجوييهاي او در ساحل غربي آمري//كاي جنوب//ي را تعريف ميكند. باور م//يرود اين كتاب الهامبخش نوشته شدن »سفرهاي گاليور« توسط سوئيفت بوده باش//د؛ كتابي كه يك نسخه از چاپ نخست آن هم در همين مجموعه براي فروش عرضه ميشود. از كتابهاي ديگري كه انتظار ميرود جمعكنندگان آثار نادر به آنها عالقه نشان دهند، ميتوان به يك نسخه اول نادر از »پيشبرد يادگيري« فرانسيس بيكن اشاره كرد كه يكي از متون كليدي در توسعه تفكر علمي مدرن به حساب ميآيد. انتظار ميرود اين كتاب هم 50 هزار پون//د فروش رود. اثر بعدي »ماجراي نورمبرگ« س//ال 1493 است كه مسوول حراجي ميگويد از جمله زيباترين كتابهاي طراحيشده در اروپا در قرن پانزدهم است و انتظار ميرود 40 هزار پوند به فروش برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.