ما ميمیریم تا عكاس »تایمز« جایزه بگیرد

Jahan e-Sanat - - News -

الياس علوي شاعر و هنرمند افغان است. او در روستاي »برغص«، ولسوالي »خدي//ر« در واليت »دايكندي« به دنيا آم//د. به دليل جنگهاي داخلي در ششسالگي از افغانستان به ايران مهاجرت و سالها در مشهد زندگي كرد. در سال4831 بهافغانستانبازگشتومدتيرادركابلبهسربرد.اودرحالحاضر ساكن استرالياست. علوي در رشته »هنرهاي زيبا« در سال 1394 از دانشگاه »جنوب استراليا« در مقطع ماستري )فوق ليسانس( فارغالتحصيل شد.

نخستين مجموعه شعرهايش با نام »من گرگ خيالبافي هستم« برگزيده جايزه شعر خبرنگاران شد و رتبه دوم جايزه ادبي قيصر امينپور )كتاب سال شعر جوان( را به دست آورد. اين مجموعه توسط نشر آهنگ ديگر منتشر شد اما با توجه به تعطيل شدن اين نشر، چاپ چهارم اين كتاب در سال 1394 به نشر »نيماژ« سپرده شد. دومين مجموعه شعر او با نام »بعضي زخمها« توسط انتشارات تاك، در كابل منتشر شد.

س//ومين مجموعه شعر او با نام »حدود« در سال ،1393 توسط نشر نيماژ منتشر شد و تاكنون به چاپ دوم رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.