هلوي قطري، تتل تهراني!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- س//وژه براي نوشتن كه خيلي زياد است اما دست به نقدترينش همين قطع رابطه ديپلماتيك عربس//تان و امارات و بحرين با قطر است! از يكي دو هفته پيش كه امير قطر در بيانيهاي براي آقاي روحاني چندتا اليكفرستاد،عربستانيهايحسودشروعكردندبههارتوپورت كردن كه يا رابطهتان با ايران را قطع كنيد يا ما با شما دشمني ميكنيم! االن هم مرزهاي هوايي و زميني و دريايي خودشان را بستهاند! چه بهتر! بهترين فرصت براي تور كردن قطر همين االن است! پيشنهاد ميكنيم آقاي ظريف هرچه سريعتر چمدان را ببندند و بروند دوحه، سريعا دفعتا واحدتا چهارتا قرارداد همكاري و خوهرخواندگي امضا كنند كه چشم اينها در بيايد! اصال حاال كه اينطوري است پيشنهاد ميكنيم امير تتل را هم با خودشان ببرند آنجا. چهارتا تحليل سياسي از اوضاع منطقه ميكند، امير قطر هم نخودي ميخندد، بعد بالفاصله دو تا اتفاق ميافتد؛ هم تتل را در قطر نگه ميدارند به عنوان ملك الرپر قصر، هم اينكه رابط//ه را با قطر جوش ميدهيم و در كنار كويت و عمان يك اتحاديه چهارجانبه تشكيل ميدهيم!

سوال: اگر زمان دولت فخيمه بود كسي نميگفت به خاطر هاله نور و ديپلماسي عمومي استاد، بين كشورهاي عرب اختالف افتاده؟ يعني قطر كه بدون اجازه عربستان و تركيه آب نميخورد همين طوري عين هلوي پوست كنده افتاد توي دامن ما؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.