تهرانيها را با شهرداري آشتي دهید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Kiamehr_gh@yahoo.com

... سروكار پيدا كردن با شهرداري و ماموران آن را از دل آنان بزدايد، ش//هرداري كه براي وصول مطالباتش از صنوف و كس//به ش//هر اقدام به نصب بلوكهاي چند تني نيوجرسي جلوي محل كس//بوكار آنها نكند، شهرداري كه ج//واز انهدام باغها و باغس//تانهاي باقي مانده شهر را به دست برجسازها و سازندگان مراكز تج//اري و پاساژس//ازها ندهد و هواي تنفسي ميليونها ش//هروند را به شهرخواران نفروشد، شهرداري كه به قول مجري معروف صداوس//يما با گرفتن پول، جواز ساخت برج به جاي مجس//مه فردوس//ي در وسط ميدان فردوس//ي را صادر نكند، ش//هرداري كه براي اج//راي پروژههاي جاهطلبانه و پرهزينه مورد عالقه خود چوب حراج بر اراضي ش//هري كه ملك مشاع تمام شهروندان محسوب ميشود، نزند، ش//هرداري كه نيازهاي عمراني و فضاي س//بز محلههاي ش//هر را در پاي برنامههاي نمايش//ي و تبليغات//ي خ//ود در بزرگراهها و معابر اصلي ش//هر قرباني نكند، شهرداري كه تمام روح و ذهنش آكن//ده از جاهطلبيهاي سياسي و جناحي نباش//د، شهرداري كه هر روز به بهانههاي مختلف با وضع عوارض جديد عرصه زندگي را بر شهروندان و صنوف مختلف تنگ نكند، شهرداري كه عوامل و مامورانش محل كسبوكار شهروندان نباشند، شهرداري كه چش//م روي س//د معبرها و راهبندانهاي طوالنيمدت برجسازها و مجتمعسازها نبندد و مبارزه با س//د معب//ر را به انداختن ماموران بيرحم و عاطفهاش به جان دستفروشان فقير و مستضعف خالصه نكند و به جاي برخوردهاي سلبي و خش//ونتآميز با دستفروشان به فكر ساماندهي و كمك به وضع معيشت آنها باشد، شهرداري كه به جاي همفكري و همراهي با دولت منتخب اكثريت مردم فضاي شهر را با نصب انواع بيلبوردها به فضاي تبليغات محيطي عليه برنامهها و سياستهاي دولت تبديل نكند، شهرداري كه به جاي تراكمفروشيهاي ويرانگر ب//ه فكر ايجاد منابع پايدار و قابل دفاع درآمد براي شهرداري باشد، ش//هرداري كه دغدغه نيازهاي ورزشي و تفريحي شهروندان جوان و نوجوان را داشته باشد و بودجه كافي به توسعه اين قبيل اماكن اختصاص دهد و شهرداري كه به تمام معنا مردمي باشد، به مردم عشق بورزد، شهرداري را به كانون مشكلگشايي شهروندان تبدي//ل كند، به ش//هروندان فخر نفروش//د، چندشغله و كثيرالمنصب نباشد و همه وقت و انرژي و توش و توان شبانهروز خود را صرف توس//عه و آباداني واقعي و رفع نابس//امانيها و كموكاس//تيهاي ش//هر كند، شهرداري كه قدرتطلب و خودكامه و خودمحور نباش//د و از چارچوبهاي اجرايي كه ش//وراي شهر برايش تعيين ميكند، پا فراتر نگذارد.

آيا ش//وراي ش//هر پنجم كه اعضاي آن عن//وان اصالحطل//ب را يدك ميكش//ند و انتظارات زيادي را در ميان ميليونها شهروند تهراني نسبت به خود به وجود آورده است، توانايي كش//ف و انتخاب چنين ش//هرداري را خ//ارج از جرگ//ه 21 نفري خ//ود دارد؟ آيا اين ش//ورا قصد دارد تا پايان دور چهار س//اله عم//ر خود اصالحطلب باق//ي بماند، در قلوب شهروندان تهراني نفوذ و رسوخ كند و ميراثي را كه ش//هروندان تهراني با آراي خود به آنها س//پردهاند در دوره بعدي هم به يك شوراي ش//هر اصالحطلب تحويل دهد؟ آينده به اين سوال پاسخ خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.