فرصت طالیی صادرات

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اگرچه سال گذشته ايران نتوانست از مناقشات سياسی روسيه به نفع توسعه صادرات خود استفاده كند اما با مشكالت سياسی ايجاد شده ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.