دست باالی تهران در پارس جنوبی

نیاز قطر به حمایت ایران برای خروج از انزوای سیاسی ؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

يك پژوهش//گر اقتصاد سياسي گفت: قطر پي//ش از اي//ن بح//ران و جدايي از عربس//تان، سياس//تهاي تندي در قبال ايران داش//ت كه تجديدنظر در تمام اين سياس//تها براي جلب حمايت ايران الزم است.

مهرداد عمادي، تحليلگر اقتصاد سياسي در گفتوگو با ايلنا درخصوص بحران به وجود آمده در روابط قطر و عربستان سعودي اظهار داشت: با وجود درگيري بين عربستان و قطر و شكاف به وجود آمده در روابط اين دوكش//ور، قطر نياز به حمايت كشوري مانند ايران دارد تا از انزوا خارج ش//ود اما اين كشور در سالهاي اخير نسبت به پيش//برد برخي پروژهها اقدام كرده كه به نفع روابطش با ايران نخواهد بود.

وي اف//زود: در ح//وزه مش//ترك گازي پارسجنوبي، قطر عليه ايران با فرانسه و توتال به توافقاتي رس//يد و امتيازاتي ب//ه آنها داد كه ميزان بهرهبرداري ايران از گاز پارسجنوبي را در عمل كاهش دهد و در اين مسير از هيچ تالشي فروگذار نكرده اس//ت. قطر براي بهبود روابط با ايران بايد در اين موضوع بازنگري كند.

عمادي در رابطه با توافق كشورهاي اروپايي با قطر عليه عربس//تان خاطرنش//ان كرد: شايد بهتري//ن گزينه براي يك تع//ادل منطقهاي به سود قطر، توافق با ايران باشد كه هم در مساله نفت و گاز و هم تردد كاال در خليجفارس و تنگه هرمز، نقش پررنگي دارد. ايران هم منافعي دارد كه حتما بايد لحاظ ش//ود مانند برداشت گاز از حوزه مشترك.

وي افزود: قطر عضو كليدي بازار گاز و كشور مهم خليجفارس محسوب ميشود اما نميتواند در دو زمي//ن همزم//ان بازي كن//د و بايد بين عربستان و ايران يك گزينه را انتخاب كند. بايد بين فشار روي ايران براي كاهش برداشت منابع نفت و گاز يا همكاري با ايران بهعنوان يك عضو سازنده، يكي را انتخاب كند.

عم//ادي درخصوص افزايش قيمت نفت به خاط//ر بحران در منطقه عن//وان كرد: در نگاه درازم//دت و خارج از بحرانه//اي مقطعي در بازار نفت با توجه به كاهش رشد اقتصادي در چين و پيشبيني كاهش رشد اقتصادي بريتانيا و آمريكا، قيمتها در بازار نفت تعديل شده و رش//د قيمت، نرم خواهد بود اما طبيعي است كه ايجاد بحران در كشورهايي كه صادركننده نفت هستند و تامين منابع مصرفي كشورهاي ب//زرگ صنعتي را دارن//د ميتواند قيمت نفت را تغيير دهد اما اين امر در كوتاهمدت ميس//ر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.