تهرانيها را با شهرداري آشتي دهید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرض/ا کیامهر- امروز آن دس//ته از ش//هروندان معمولي تهران ك//ه از گروه برجسازها و س//ازندگان مالهاي تجاري و مراكز خرد و هايپرماركتها نيس//تند و از نظ//رآماريافزونب//ر09 درصدجمعيت پايتخ//ت را هم تش//كيل ميدهند، هيچ احساس خوبي نسبت به شهرداري و مناطق بيستودوگانه آن ندارند. اگر بخواهيم اين احساس ناخوشايند را به زبان مردم كوچه و بازار بيان كنيم بايد بگوييم شهروندان تهراني سالهاست در حالت قهر با شهرداري به سر ميبرند. از صاحبان كس//بوكارها گرفته تا ساكنين اين كالنشهر، سالهاست آرزو ميكنند هرگز گذارشان به يكي از دواير شهرداري نيفتد و با يك مامور شهرداري روبهرو نشوند و اين درست در نقطه مقابل رابطه بسيار دوستانهاي است كه در جوامع پيشرفته امروزي ميان شهروندان و شهرداريها وجود دارد. يك دليل وجود اين تفاوت فاحش حزبي بودن انتخاب شهرداران در آن جوامع است و چون احزاب هميشه نگران سرنوشت و ادامه حضور خود در صحنه هستند و خود را پاسخگوي مردم ميدانند، به تبع آن شهرداران منتخب احزاب نيز همه تالش خود را براي برقراري ارتباطات صميمانه با شهروندانوجلبرضايتحداكثريآنهابهكارميبرند.ميشودگفتميزان جلب رضايت و نوع ارتباطي كه شهرداران در آن جوامع برقرار ميكنند و كيفيت و كميت خدماتي كه در دوره خدمت براي شهر و شهروندان انجام ميدهند تا حدود بسيار زيادي تعيينكننده سرنوشت احزاب متبوع آنها در صحنه سياسي كشورشان است. اما به دليل آنكه جامعه ما از چنين موهبتي محروم است و شهرداران برحسب ميزان نفوذ و نوع رابطهاي كه با جناحهاي سياسي و به تبع آن با اكثريت اعضاي شوراهاي شهرها دارند، بيآنكه خود را پاسخگوي حزب يا تشكل خاصي بدانند، زمام امور مديريت شهرهارابهدستميگيرند.تازهاينواقعيتدرموردخودشوراهايشهرهاي ما هم مصداق پيدا ميكند؛ شوراهايي كه محصول ائتالفهاي مصلحتي شكلگرفته در آستانه هر انتخابات هستند و اعضاي آنها هيچ تعهدي در قبال ائتالفي كه كانال ورود آنها به شوراي شهر بوده است در خود احساس نميكنند. مشابه اين وضعيت را ما شهروندان تهراني طي دو دههاي كه از تاسيس شوراها شهرها ميگذرد خصوصا در دوره چهارم آن شاهد بوديم و از اين بابت چه خون دلها خورديم. حاال بايد منتظر بمانيم و ببينيم شوراي پنجمي كه ظاهرا از دل يك ائتالف متفاوت از دورههاي گذشته بيرون آمده تا چه حد خود را به جبران مافات و انتخاب فردي مدير و مدبر و از همه مهمتر خوشنام بدون هرگونه سوءشهرت و داراي صالحيتهاي تخصصي و اجرايي خارج از جرگه اعضاي شورا براي تصدي مديريت كالنشهر تهران ملزم و متعهد ميداند؛ شهرداري كه خود را وامدار شهروندان و گرهگشاي مشكالت آنها بداند، شهرداري كه دل در گرو خدمت به شهروندان تهراني داشته باشد، شهرداري مردمي كه خود و شهرداران مناطق منصوب او را نه ارباب و حاكمان مطلق كه خدمتگزار شهروندان بدانند، شهرداري كه بتواند قريب به 15 ميليون شهروند تهراني را بعد از سالها با شهرداري آشتي دهد و ترس و وحشت ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.