خاورمیانه و نظم جدید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه در همین صفحه

محمد هدايتي- نظ//م خاورميانه در حال دگرگونشدناست.قطعناگهانيروابطعربستان، مصر و چند كش//ور عرب//ي ديگر با قطر، اگرچه ش//گفتانگيز بود اما نشاني اس//ت از شكاف و وضعيت//ي تاريخي كه گويا ديگر نميتوانس//ت مكتومبماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.