تصادف شدید 2 قطار مترو تهران در ایستگاه طرشت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سرپرست اورژانس كشور گفت: عصر ديروز در ايستگاه طرشت، قطار مترو از غرب به شرق با قطار متوقفش//ده برخورد كرد و با اعالم اين حادثه، بالفاصله عوامل اورژانس به محل اعزام شدند. 48 مصدوم شناس//ايي و خارج شدهاند و اقدام//ات درماني الزم براي آنها انجام ش//ده اس//ت. همچني//ن اغلب مصدوم//ان بهصورت سرپايي درمان شدند. هفت مصدوم نيز جهت دريافت خدمات تكميلي تا لحظه ارسال خبر به بيمارستان منتقل شدند. خوشبختانه اين حادثه مصدوم بدحال نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.