ائتالف ایران، روسیه، سوریه، عراق و حزباهلل مقطعی نیست

Jahan e-Sanat - - News -

دبیر شورای عالی امنیت ملی به موفقیتهای ائتالف میان ایران، روسیه، سوریه، عراق و حزباهلل لبنان در صحنه سوریه اشاره کرد و گفت: از نظر من این ائتالفها به واسطه هدف آنها، مقطعی نیست. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی در گفتوگویی با اشاره به روابط ایران و روسیه و خرید سالح از این کشور، اظهار داشت: خرید و فروش سالح بخش بسیار کوچکی از روابط دفاعی میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه است. وی ادامه داد: از نظر ما این روابط به ویژه از زمان ورود جدی و موثر روسیه به صحنه مبارزه با تروریسم در سوریه به شکل راهبردی در جریان است و همکاریهای نظامی و دفاعی مش//ترک با توجه به وجود منافع مشترک شکل گرفته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: همکاری راهبردی هم به لحاظ سطح روابط و دیدارها میان روسای جمهور دو کشور، مالقاتها و تماسهای روسای ستادهای کل نیروهای مسلح، شورای امنیت ملی و وزارت دفاع پیگیری میشود و هم به لحاظ میدانی و اقدامات عملیاتی در صحنه قابل مشاهده است.

شمخانی تصریح کرد: برخالف برخی از کشورهای منطقه که صرفا خریدار و انباردار سالحهای آمریکایی هستند، ایران نوع سالح مورد نیازش را خود انتخاب میکند و البته نسبت به سالحهایی که در داخل طراحی و تولید میشوند، بسیار محدود است. وی در مورد نگرانی در خصوص همکاریهای نظامی میان ایران و روسیه گفت: طبیعتا زمانی که مانورهای نظام//ی با هماهنگی و هدف مش//ترکی صورت گیرد جای نگرانی وجود ندارد. ما نگران مانور نظامی کشورهایی هستیم که در مسیر خالف تامین امنیت در منطقه حرکت میکنند. نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی افزود: کشورهایی که حامی تسلیحاتی، مالی و اطالعاتی داعش و دیگر گروههای تروریس//تی هستند، برای حمایت از آنها در شورای امنیت قطعنامه پیشنهاد میدهند و همچنین مانع از حل سیاسی بحرانهای امنیتی در سوریه و یمن میشوند.

ش//مخانی ادامه داد: همکاریهای ایران و روسیه نیز در چارچوب همکاریهای راهبردی مشترک به منظور مقابله با تروریسم در منطقه صورت میگیرد و طرفین در این زمینه همسود هس//تند. وی به ظرفیتهای همکاریهای ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: در صورت استفاده از ظرفیتها و فرصتهایپدیدآمدهمیتوانشاهدائتالفهایمنطقهایموثر به منظور تامین امنیت منطقه و جهان بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: نمونه اخیر ائتالف میان ایران، روسیه، س//وریه، عراق و حزباهلل لبنان در صحنه س//وریه توانست معادالت را تغییر دهد و تروریستها را پس از سالها عقب براند و حلب را آزاد کند.

ش//مخانی اضافه کرد: از نظر من این ائتالفها از ش//کل مقطعیبهواسطهاینکههدفآنهامقطعینیستعبورکردهاند. بیتردید هنوز تهدید تروریسم در راس تهدیدات امنیتی ملی جامعه جهانی است. وی به اضمحالل گروه تروریستی داعش در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: داعش اکثر مناطق تحت تصرف خود در عراق و بس//یاری از مناطق تحت کنترل در سوریه را از دست داده است اما این به مفهوم کاهش تهدید تروریستی نیست. دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: از یک سوی جغرافیای عملیاتی داعش از سوریه و عراق به مناطق جدید و از س//ویی دیگر ماهیت تهدی//د از نظامی و تصرف سرزمینی به تهدید امنیتی و تروریستی تغییر خواهد کرد. به این منظور حفظ ائتالفها با توجه به این تغییرات در معادالت راهبردی و امنیتی ضروری است.

ش//مخانی ادامه داد: این ائتالف حتی اگر نیازی به اقدام نظامی نیز نداشته باشد اما از نظر فکری بسیار حائز اهمیت است چراکه روش مقابله با یک تشکیالت تروریستی متفاوت از ش//یوه مقابله با تفکرات تروریستی است. ریشهکنی تفکر تروریستی مستلزم از بین بردن زمینههای آن و اصالح تفکرات انحرافی و افراطی است.او به همکاری میان ایران و روسیه در موضوع مبارزه با تروریسم نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ابتدا در چارچوب عزم روسیه برای پشتیبانی از دولت قانونی سوریه در جنگ با تروریسم و منافع راهبردی مشترک در این بخش آغاز شد و ادامه پیدا کرد. شمخانی گفت: به صورت طبیعی برخی مواقع ممکن است اهداف ما در موضوعی چون رژیم صهیونیستی همراستا نباشد که طبعا در این خصوص به شکل دیگری عمل خواهد ش//د. هر کشوری دارای استقالل است و سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی خود تنظیم میکند. دبیر ش//ورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سیاست جمهوری اسالمی ایران نیز از ابتدای انقالب بر مبنای اصل اس//تقالل و عدم وابستگی به قدرتهای جهانی دنبال شده اس//ت. توجه ش//ود که همکاری به معنای عبور از استقالل نیست بلکه هدفهای مشترکی وجود دارد که میتوان در قالب همکاری به آنها دست یافت. شمخانی اضافه کرد: از سوی دیگر پس از همکاریهای راهبردی میان ایران و روسیه در سوریه، وضعیت معادالت سیاسی نیز تغییر کرده است. زمانی آمریکا و چند کشور عربی با البیهای مالی سعی داشتند مشروعیت دولت قانونی سوریه را زیر سوال ببرند اما امروزه ضمن تثبیت وضعیت و اقتدار دولت سوریه، مذاکرات آستانه شکل گرفته که بخش مهمی از پیشرفت در روند سیاسی و مذاکرات را پیش میبرد.وی افزود: این واقعیتهایی است که طی شش سال بحران سوریه باید دیده شود و تحلیل از همکاری بدون در نظر گرفتن وضعیت گذشته و امروز سوریه کامل نخواهد بود.

دبیر ش//ورای عالی امنیت ملی به موضوع همکاری ایران و روسیه در سوریه و امکان استفاده از ظرفیت دو کشور در این حوزه نیز اش//اره کرد و گفت: همکاری نظامی راهبردی به این معناست که از ظرفیتهای نظامی یکدیگر به منظور همافزاییودستیابیبهاهدافطییکاتاقفرماندهیمشترک استفاده شود. شمخانی ادامه داد: توانایی هر یک از کشورها و گروهها نیز در وضعیت میدانی کامال مشخص است و اگر احساس اس//تقالل و بینیازی در طرفین به یکدیگر وجود داش//ت اصوال ائتالفی برای همکاری نیز شکل نمیگرفت. وی تصریح کرد: همانطور که بیان شد، این الگوی همکاری در عرصه سیاسی نیز موفقیتهای خود را نشان داده است که نمونه بارز آن شکلگیری مذاکرات آستانه است که طی آن، جداسازی صف مسلحان سوری از گروههای تروریستی و برقراری آتشبس با آنها و اخیرا نیز تعیین مناطق کاهش تنش در سوریه مورد تصویب قرار گرفت که گامی بسیار مهم است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مهمترین مساله این است که تحلیل مشترکی نسبت به آینده تحوالت منطقه، فراگیر شدن خطر گروههای تروریستی و نقش منفی آمریکا و ائتالفهای ساختگی آن در منطقه وجود دارد که بر اساس آن انسجام خوبی در استراتژیها در مبارزه با تروریسم و تبادل تجارب شکل گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.