رایگیری سنا درباره طرح جدید تحریمهای ایران

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- با وجود توصیه وزیر خارجه پیشین آمریکا به سنا درباره وضع جدید تحریمها علیه ایران، رهبر اکثریت سنای آمریکا اعالم کرد که طرح تحریمهای جدید ایران امروز به رای گذاش//ته خواهد شد. پیش از این جان کری به اعضای سنا هشدار داده بود که وضع تحریمهای جدید علیه تهران میتواند خطرناک باشد. وی گفت: حتی اگر دونالد ترامپ دستور به لغو توافق هستهای ایران دهد، این توافق میتواند پابرجا بماند اما اگر تحریمهای اقتصادی جدیدی علیه این کشور وضع شود، وضع خطرناک خواهد شد. وی افزود: وضع تحریمهای جدید علیه افرادی که با آزمایش موشکهای بالستیک ایران ارتباط دارند، موجب میشود مردم این کشور مطمئن شوند توافق هستهای سال5102 برایآنهاهیچنتیجهمثبتیدرپینداشتهاست.بهموجب توافق هستهای، باید تحریمهای اقتصادی در مقابل توقف برنامههای هستهای ایران، برچیده شوند.

وی در ادام//ه گف//ت: اگر ما تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کنیم و این کشور را به انزوا ببریم، خطرناک خواهد بود و ممکن است نتیجهای کامال متفاوت برای ما داشته باشد.جان کری در ادامه ابراز امیدواری ک//رد ترامپ به حرف مقامات دولتش گوش کند و گفت: امیدوارم آنها فقط بزرگساالنی در یک اتاق )دولت( نباشند؛ بلکه گوش شنوا داشته باشند و به توصیههای ارائه شده توجه کنند. با این حال میچ مککانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنای آمریکا در تالش است سنا را برای وضع تحریمهای جدید علیه ایران و تجدید محدودیتهای مالی علیه روسیه ترغیب کند. طرح تحریمهای جدید ایران از حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برخوردار است و این طرح در اواخر ماه می در کمیته روابط خارجی به تصویب رسید. این طرح منجر به افزایش تحریمهای ایران به بهانه برنامه موشکی بالستیکاینکشوروآنچهواشنگتنحمایتایرانازتروریسممیخواند، خواهد شد. لینسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا نیز پیش از این به خبرنگاران گفته بود که برای به ثمر رساندن طرح تحریمهای جدید ایران تالش خواهد کرد و خرسند است که کشورش در نهایت کاری در قبال ایران انجام میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.