ابراز عالقه چند کشور آسیایی برای خرید آب سنگین ایران

Jahan e-Sanat - - News -

سخنگوی س//ازمان انرژی اتمی از ابراز عالقه چند کشور آس//یایی برای خرید آب سنگین ایران و انجام مذاکره میان طرفین خب//ر داد. بهروز کمالوندی در رابطه ب//ا آخرین وضعیت فروش آب سنگین ایران به کشورهای اروپایی گفت: مذاکرات ما با اروپاییها با پیشرفتهایی روبهرو بوده اما هنوز نهایی نشده است. وی با بیان اینکه میزان و مقدار فروش ما به این کشورها مشخص است، اظهار داشت: مذاکراتی که میان طرفین است، از طریق یکی از شرکتهای وابسته به ما با شرکتهای اروپایی صورت میگیرد. مذاکرات ما هنوز در مرحله فنی و تجاری قرار دارد و در مرحله بعد، مسایل سیاسی مطرح است. معاونت امور بینالملل، حقوقی و مجلس سازمان انژری اتمی در رابطه با مسایل سیاسی این قرارداد نیز تصریح کرد: مسایل سیاسی این قرارداد به طرف مقابل بازمیگردد که آنها بتوانند مجوزهای الزم را کسب کنند. آن گونه هم که ما از مقامات اروپایی شنیدهایم آنها هیچ مانعی ندارند و بعد از درخواست این شرکتها، به آنها مجوزهای الزم داده میشود. کمالوندی ادامه داد: ما هماینک در حال مذاکره هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.