برگزاری 25 رزمایش دریایی در سال 96

Jahan e-Sanat - - News - سیاست خارجی

فرماندهنیرویدریاییارتشبااشارهبهبرگزاری52 رزمایش دریاییدرسال69 گفت:ناوشکندماوندنیرویدریاییارتشجمهوری اسالمی ایران باافتخار عملیاتی شده و در عرصه دریانوردی میکند. امیر دریادار حبیباهلل سیاری با اشاره به برگزاری 25 رزمایش در سال 96 اظهار کرد: این رزمایشها در تخصصهای مختلف و در دریا و سواحل دریای شمال و جنوب انجام میشود و در انتها نیز رزمایش بزرگ دریایی والیت69 رابهمرحلهاجرادرمیآوریم.ویبابیاناینکهتجهیزاتنظامی نیروی دریایی بهروز و تمامی آنها تولید داخل هستند، گفت: در همین شمال کشور میبینید که در منطقه چهارم دریایی امام رضا )ع( و در صنایع دفاعی شهید تمجیدی؛ ناوشکن دماوند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با افتخار عملیاتی شده و هماکنون در عرصه دریاها دریانوردی میکند و ناوهای موشکانداز دیگری نیز در دست تولید است که به امید خداوند این خط تولید قطعا ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.