تشکر سیدحسن خمینی از حضور مردم در سالگرد ارتحال امام)ره(

Jahan e-Sanat - - News -

سیدحسن خمینی از حضور گسترده مردم در سالگرد ارتحال امام)ره( تشکر کرد. سیدحسن خمینی در صفحه شخصی خود در اینس//تاگرام نوشت: مراسم بزرگداشت سالگرد امام رحمتاهلل علیه، امسال در حالی برگزار شد که مردم شریف و بزرگوارمان با لبهای روزه در آن حاضر شدند. حضور گسترده ایشان، شکر به درگاه خدا و تشکر از یکایک ایشان را واجب میکند. به سهم خود از رهبر معظم انقالب که با سخنان خود گرمابخش مراسم بودند و از همه برگزارکنندگان این مراس//م به خصوص برادرم جناب آقای انصاری تش//کر میکنم. الزم میدانم همچنین از تامینکنندگان امنیت این مراس//م مهم و شکوهمند نیز تقدیر کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.