سفر نماینده ویژه پوتین به تهران

Jahan e-Sanat - - News -

الکساندرالورنتیف، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه امروز بهتهرانسفرمیکند.اینمقامعالیرتبهروسیدرجریانسفربهتهران با امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی میکند. الورنتیف اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نیز به تهران س//فر کرده و با علی شمخانی و حسین جابری انصاری در خصوص آخرین تحوالت سوریه و روند نشست آستانه گفتوگو و تبادل نظر کرده بود. الورنتیف و جابری انصاری ریاست هیاتهای روسیه و ایران را در کنفرانس بینالمللی سوریه موسوم به نشست آستانه بر عهده دارند و تاکنون چهار دوره نشست آستانه برگزار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.