»ياراكارت« فراگير ميشود؟

Jahan e-Sanat - - News -

در حال//ي يارانه در ماههاي اخير به يكي از موضوعات بااهميت براي يارانهبگيران باالخص طبقات پايين جامعه تبديل شده است كه در كنار تم//ام ام//ا و اگرهاي واري//ز يا قطع يارانه شاهد خبر جديدي مبني بر ارائه كارت اعتباري به يارانهبگيران با اس//تفاده از ضمانت حساب يارانه اين افراد هستيم.

بان//ك مرك//زي ب//ه تازگ//ي در بخشنامهاي به بانكها اجازه داد تا به پشتوانه يارانه واريزي به حساب خانوارها، »ياراكارت« صادر كنند تا مش//كل تامين وثيقه براي وامهاي خرد اقشار جامعه را رفع كند.

بخش//نامه ص//دور كارته//اي اعتب//اري ب//ر پايه عق//د مرابحه از ابتداي مهرماه 95 در قالب بس//ته خروج از ركود دولت به شبكه بانكي كش//ور ابالغ ش//د تا با تقويت بنيه مال//ي خانوارها، رونق به بازار كاالها و خدمات بازگردد.

در اين بخشنامه كارتها در سه سطح طاليي 500) ميليون ريال(، نقرهاي 200) ميليون ريال( و برنزي 100) ميليون ريال( تقس//يمبندي شده بودند تا بسته به اعتبارسنجي مشتريان كه برعهده بانكها گذاشته شده، تسهيالت 18 درصدي از محل منابع بانكي پرداخت شود.

ب//ا اين حال اين طرح در مرحله اجرا ب//ا مقاومت بانكه//ا رو به رو ش//د و از آنج//ا كه بان//ك مركزي اعتبارسنجي و تامين منابع را برعهده بانكها نهاده بود از اجراي كامل آن سرباز زدند؛ داشتن حساب سپرده تا س//ه براب//ر مبل//غ كارت يكي از شرايطي بود كه برخي بانكها براي صدور اين كارتها از مشتريان طلب ميكردند.

بس//ياري از بانكها نيز ترجيح دادند اين طرح را براي مشتريان ثابت خود اجرايي كنند و از اين رو به سراغ سازمانها و وزارتخانهها رفتند تا با اين شيوه از بازگشت منابع خود كه مسووالنبانكمركزيميگويند54 درصد آنها قفل شده، مطمئن شوند. در حقيقت بخشنامه بانك مركزي، مجوزي براي آغاز اجراي كارتهاي اعتباري در شبكه بانكي كشور بود؛ شيوهاي كه در ساير كشورها دههها سابقه دارد.

27 ارديبهشتماهبخشنامهجديد بانك مركزي براي توسعه كارتهاي اعتباري صادر شد و به بانكها اجازه داد به پش//توانه حس//ابي كه يارانه خانوارها به آن واريز ميش//ود براي صاحب حساب »ياراكارت« تا سقف 50 ميليون ريال صادر شود.

ياراكارت در حقيقت بخش//ي از برنام//ه دولت براي خ//روج از ركود بود كه وعده آن در س//ال 94 داده شد تا خانوارها بتوانند با اين شيوه و به پش//توانه حساب يارانهاي خود از تس//هيالت بانكي بهرهمند شوند و مش//كل تامين وثايق اش//خاص كمدرآمد رفع شود.

آنگونه كه بخشنامه بانك مركزي تبيين كرده، بازپرداخت تسهيالت اعطاي//ي به صورت خودكار از محل حسابهاي يارانهاي اشخاص انجام ميشود و به اين سبب ريسك ناشي از پرداخت نش//دن اقساط از سوي اشخاص مشمول به حداقل ميرسد. همچنين سقف تسهيالت اعطايي به اشخاص مشمول با توجه به ميزان يارانه خانوار تعيين ميشود.

ي//اراكارت ني//ز همچ//ون ديگر كارتهاي اعتب//اري داراي ويژگي گردان اس//ت يعني تا زمان انقضاي كارت، همواره به ميزان مابهالتفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهيالت تسويه نشده توسط مشتري، داراي اعتبار است.

البت//ه بان//ك مرك//زي مهل//ت بازپرداخت تسهيالت نسيه اقساطي را به تش//خيص موسس//ه اعتباري و از 36 م//اه تا 60 ماه )س//ه تا پنج س//ال( تعيين كرده و سود مربوط به اين تس//هيالت ني//ز نرخ مصوب ش//وراي پول و اعتبار ب//راي عقود غيرمشاركتي اس//ت كه اكنون 18 درصد محاسبه ميشود.به گزارش ايرنا، پيگيريها از س//ازوكار مدنظر بانك مركزي براي اجراي اين طرح نش//ان ميدهد كه اگر مشتريان از توان پرداخت برخوردار باشند، خود اقدام به بازپرداخت اقساط ميكنند و در غي//ر اين صورت بانك از محل يارانهها اقساط را برداشت ميكند.

البته مسووالن بانك مركزي در تبيين وظاي//ف كارتهاي اعتباري از جمل//ه ي//اراكارت در نظام بانكي گفتهاند، قرار نيست همه شهروندان در كوتاهمدت به آن دسترسي داشته باش//ند بلك//ه ورود كارت اعتباري ب//ه نظام بانكي اي//ران در واقع ابزار جديدي براي بانكهاست تا با اين ش//يوه و در بلندم//دت بخش//ي از تقاض//اي عمومي در زمينه دريافت تسهيالت خرد را پوشش دهند.

آمارها گوياي آن است كه اكنون بي//ش از 330 ميلي//ون كارت نقد

در نظام بانكي ايران وجود دارد اما تع//داد كارتهاي اعتباري

تا پايان اسفندماه يعني ظرف شش ماه از آغاز اجراي آن به 500 هزار فقره رسيده است.

اين آمار به اين معني است كه براي فراگير شدن اين كارتها راه درازي پيشروي نظام بانكي است به ش//رط آنكه مقاومتها در برابر اجراي آن به حداقل برسد و منابع كافي ني//ز در نظ//ام بانكي وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.