حمايت بانك صادرات از بنگاههاي كوچك و متوسط

Jahan e-Sanat - - News -

بانكصادراتازسال5931 تقويتبانكداريخردوحمايتازبنگاههاي كوچك و متوسط را در دستور كار قرار داد كه بر اين اساس طي مدت يادشده بالغ بر 16هزار و 800 ميليارد ريال تسهيالت به 14 هزار و 800 بنگاه كوچك و متوسط پرداخت كرده است. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك در راستاي تحقق اه//داف اقتصاد مقاومتي و تحقق برنامههاي ابالغي مقام معظم رهبري )مدظلهالعالي( جهت تدوين برنامه ششم توسعه، تقويت بانكداري خرد را بهعنوان يكي از مواد مهم برنامه از سال قبل در دستور كار قرار داده است. بر اين اساس، بانك صادرات ايران از سال قبل برنامه تقويت بانكداري خرد را در دستور كار قرار داده بهطوري كه حجم تسهيالت اعطايي به بنگاههاي كوچك و متوسط در سال 1395 مبلغ 61 هزار و 800 ميليارد ريال به 14 هزار و 800 فقره تسهيالت بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.