تغييرات 3 ساله نرخ سود بانكي

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي كه نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار عادي از 7 تا 20 درصد س//ال 92 به 10 درصد در س//ال 95 تغيير يافت، نرخ س//ود تسهيالت مسكن از 11 و 13 درصد به 8 تا 11 درصد رسيد.

بررسي روند اتخاذ تصميمات درباره تعيين نرخ سودهاي بانكي در سالهاي اخير نشان ميدهد كه نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار در بانكهاي دولتي در فاصله سالهاي 92 تا 95 تغييراتي داشته است.

اين گزارش حاكي است، در حالي كه نرخ سود عليالحساب كوتاهمدت عادي در پايان س//ال ‪7 29،‬ تا 20 درصد و نرخ س//ود ويژه 10 تا 23 درصد بود، نرخ كوتاهمدت عادي در پايان آذر ماه سال 85 به ميزان 10 درصد بوده است.

همچنين نرخ سود تسهيالت در بخش صنعت و معدن در پايان سال 92 به ميزان 14 تا 15 درصد بوده كه اين نرخ در پايان آذرماه سال 95 به 18 درصد رس//يد. دولت در سالهاي اخير به منظور ايجاد تحرك در بخش مسكن نرخ سود صندوق پسانداز و مسكن بانك مسكن كه در سال 92 به ميزان 11 و 13 درصد بود را به 8 تا 11 درصد در پايان آذرماه سال 95 كاهش داد.

در بانكه//اي غيردولت//ي و موسس//ات اعتباري غيربانكي نيز نرخ س//ود عليالحس//اب عادي و ويژه سپردههاي س//رمايهگذاري مدتدار در پايان سال 92 به ميزان 7 تا 23 درصد بوده كه اين نرخ در پايان آذرماه سال 95 به 7 تا 20 درصد رسيد.

برپايه اين گزارش، نرخ سود تسهيالت در بانكهاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي نيز كه در پايان سال 92 به ميزان 14 تا 15 درصد بوده در سالهاي بعد از آن به 22 درصد رسيد و در نهايت در پايان آذرماه سال گذشته به 18 درصد كاهش يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.