تقدير از بانك صنعت و معدن

Jahan e-Sanat - - News -

جمعي از مديران اقتصادي، صنعتي و بانكي در نامههاي جداگانهاي از رييس هياتمديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن قدرداني كردند.

ب//ه گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك صنعت و معدن، جمعي از مديران اقتصادي، صنعتي و بانكي در نامههاي جداگانهاي از افخمي، رييس هياتمديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن به خاطر دس//تاوردهاي اين بانك در دوران دولت تدبير و اميد و در مسير تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد توسعه پايدار صنعتي در كشور قدرداني كردند. صالحينيا معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت، نوابي مع//اون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هياتمديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، حميدرضا عظيميان معاون وزير راهوشهرس//ازي و مديرعامل س//ازمان ملي زمين و مسكن، آيتاللهي مديرعامل بانك كارآفرين، رسولاف مديرعامل بانك آينده و جوادي مديرعامل موسسه اعتباري ملل عملكرد بانك صنعتومعدن را عاملي مهم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، توسعه صنعتي و افزايش سطح اشتغال در كشور توصيف كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.