خطر تشدید بحران عربی

Jahan e-Sanat - - News - چالش

قطع مناسبات ديپلماتيك عربستان و شماري از كشورهاي عربي با قطر، نگراني قدرتهاي بزرگ را برانگيخته است. آمريكا و روسيه خواستار حل اختالفات از طريق گفتوگو ش//دهاند. پنتاگون ميگويد برنامهاي براي تغيير رويكرد خود ندارد.

رويترز از تالشهاي ديپلماتيك قدرتهاي بزرگ در حل اختالفات بين عربستان سعودي و قطر گزارش ميدهد. به دنبال تشديد اختالفات بين عربستان و قطر كه منجر به قطع مناسبات ديپلماتيك ش//ماري از كشورهاي عربي با قطر شد، آمريكا و روسيه خواستار تنشزدايي در اين رابطه شدهاند.

دفتر رياستجمهوري آمريكا اعالم كرده است دونالد ترامپ خواستار كاهش تنش در مناسبات بين قطر و كش//ورهاي عربي شده است. يكي از نمايندگان ارشد دولت ترامپ گفته است آمريكا مخالف بروز گسست ديرپا در مناسبات كشورهاي حوزه خليج فارس است.

ب//ر اس//اس س//خنان مس//ووالن دفت//ر رياستجمهوري آمريكا، هرگاه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس براي حل اختالفات تصميمبهبرگزارينشستيبگيرند،آمريكاآمادگي دارد نمايندهاي به آن اجالس اعزام كند.

نماينده دولت آمريكا اعالم كرده اين كشور خواس//تار عادي شدن اوضاع در منطقه است. آمريكا در عين حال از سياستهاي قطر انتقاد و اقدام//ات آن كش//ور را نگرانكننده ارزيابي كرده است.

نماينده ارشد دولت ترامپ عنوان كرده است كه بس//ياري از فعاليتهاي قطر نهتنها از نگاه بسياري از كشورهاي منطقه قابل قبول نيست بلكه آمريكا نيز چنين ارزيابي از سياستهاي جاري دولت قطر دارد. وزارت دفاع آمريكا نيز اعالم كرده است كه تنش در مناسبات بين قطر و عربس//تان سعودي تاثيري بر رويكرد آمريكا نس//بت به قط//ر ن//دارد و جنگندههاي ارتش آمريكا به ماموريتهاي خود در پش//تيباني از عمليات ضدداعش در عراق و سوريه و همچنين افغانستان ادامه ميدهند. مواضع روسيه و تركيه روساي جمهور روسيه و تركيه هم از عربستان سعودي و قطر خواس//تهاند، از طريق گفتوگو و مذاكره به اختالفات سياس//ي موجود خاتمه دهند. پوتين و اردوغان پس از يك تماس تلفني خواستار در پيش گرفتن گزينه ديالوگ براي حل اختالفاتبينكشورهايعربيوقطرشدهاند.دفتر رياستجمهوريروسيهشامگاهدوشنبهگذشتهبر لزوم حفظ صلح و ثبات در منطقه خليج فارس تاكيد كرد. قطعمعاملهباريالقطر يك روز پس از افزايش تنش در مناس//بات بين برخي از كش//ورهاي عربي و قطر، شماري از بانكه//اي س//ريالنكا از معامله ب//ا ريال قطر خودداري كردهاند. به گزارش رويترز، اين بانكها بنا بر توصيه بانكهاي سنگاپور از پذيرش ريال قطر اجتناب ورزيدهاند.

بر اس//اس اظهارات يكي از مس//ووالن مالي س//ريالنكا، بانكهاي اين كشور منتظر دريافت دستور از سوي بانك مركزي اين كشور هستند. اين در حالي است كه بر اساس اخبار منتشرشده از س//وي رس//انههاي داخلي اين كش//ور، بانك مركزي سريالنكا با انتشار اطالعيهاي اعالم كرده تصميمي در مورد منع معامله با ريال قطر اتخاذ نشده است. اميركويتدرجده در ادامه قط//ع روابط ديپلماتيك ميان قطر و كش//ورهاي عربي، امير كويت ديروز در گامي جديد در راس//تاي وساطت براي حل اختالفات كش//ورهاي عرب حوزه خليج فارس راهي جده ش//د. به گزارش الجزيره، صباح االحمد الصباح با هدف ادامه تالشهاي//ش براي پايان بحراني كه از صبح دوش//نبه گذش//ته آغاز شد، به جده رفت. خبرنگار الجزيره گزارش داد اين سفر بعد از تحرك ديپلماتيكي است كه كويت طي ساعات گذشته انجام داد.

وزير خارجه قطر گفت: سخنراني شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر به منظور دادن فرصت به تالشهاي امير كويت در جهت ميانجيگري به تعويق افتاده است.

امير كويت تماس تلفني هم با امير قطر برگزار ك//رده بود. او در جري//ان اين تماس تلفني ابراز اميدواري كرده بود تالشهايش بتواند بحران و تنش ايجادش//ده را از بين ببرد و فرصتي براي تالشهاي هدفمند در جهت تحقق آن باش//د. امير قطر نيز از موضع امير كويت، درايت و توجه او به تقويت روابط برادرانه بين كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس تشكر كرد.

همچني//ن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل س//عود امير منطقه مكه و مشاور ملك سلمان، پادشاه عربستان عصر دوشنبه گذشته به كويت رفت. اين ش//اهزاده سعودي حامل ابتكار عملي براي حل تنش بوده اس//ت. خبرگزاري رسمي كويت در اين رابطه گزارش داد خالد بن فيصل حامل پيام شفاهي از پادشاه عربستان با مضمون روابط برادرانه ويژه بين دو كشور و دو ملت قطر و عربستان بود. كويت پيشتر در سال 2014 هم بين قطر و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس ميانجيگري ك//رد. نماين//دگان پارلمان كويت دوشنبه گذشته از دولت خواستند وساطت خود را براي حل بحران قطر و همسايگانش آغاز كند. اين در حالي است كه ملك عبداهلل دوم، پادشاه اردن كه قرار بود ديروز عازم كويت شود سفرش به اين كشور را لغو كرد.

خبرگزاري رس//مي اردن در اين باره گزارش داد قرار بود در اين سفر آخرين تحوالت مربوط به قطر بررسي شود اما از پادشاه اردن درخواست شد اين سفر را لغو كند.

از س//وي ديگ//ر وزارت خارج//ه عمان عصر دوشنبه گذشته بيانيهاي را در زمينه سفر يوسف بن علوي وزير خارجه عمان به دوحه منتشر كرد و دليل اين سفر را توضيح داد. اين وزارتخانه اعالم كرد، سفر يوسف بن علوي، يك سفر ويژه بوده نه رسمي و اين سفر در دستور كار وزير خارجه قبل از تنشهاي اخير قرار داشته است.

عربس//تان، بحرين، امارات و مصر صبح روز دوش//نبه روابط ديپلماتيك خود را با قطر قطع كردن//د و از ديپلماته//اي قطري خواس//تند كشورهايشان را ترك كنند و حريم هوايي، راههاي زميني و دريايي را با دوحه بستند. پيامعربستانبهملتقطر وزارت خارجه عربستان پيامهايي را به مردم قطر پس از اعالم قطع روابط ديپلماتيك اين كشور با دوحه فرستاد. وزارت خارجه عربستان پس از قطع روابط ديپلماتيك اين كشور با قطر، چهار پيام توئيتري را با عنوان پيام دوستي و محبت به ملت قطر فرستاد.

وزارت خارجه اين كشور در پيامهايش اعالم كرد عربستان حامي ملت قطر و امنيت و ثبات آن خواهد بود. وزارت خارجه اين كشور افزود كه عربستان به مهيا كردن همه تسهيالت و خدمات به حجاج و زائران قطري متعهد و پايبند است.

وزارت خارجه عربس//تان در ادامه اعالم كرد ملتقطرهمانامتدادطبيعيواصيلبرادرانشان در عربستان هستند و خروج شهروندان قطري از عربستان و منع ورودشان به اين كشور به داليل امنيتيوپيشگيرانهاست.وزارتخارجهاينكشور در پيام توئيتري ديگر افزود قطع روابط با قطر، بعد از آن بود كه مقامات در دوحه از رسانهها به عنوان منبري براي تروريس//تها و افراطگرايان استفاده و به واسطه آن به عربستان و نمادهايش اهانت كردند.

در پيام توئيتري ديگر اين وزارتخانه اعالم كرد مقامات دوحه شش عهد خود را نقض كردند كه اي//ن موضوع منجر به قطع ارتباط عربس//تان با قطر ش//د كه آن پايبندياش به عدم دخالت در امور داخلي كش//ورهاي شوراي همكاري خليج فارس و كش//ورهاي عربي، حماي//ت نكردن از گروه اخوانالمس//لمين و جا دادن آنها در خاك قطر است.

از ديگر عهد و پيمان قطر پايبندياش به طرد همهعناصرمتخاصمباكشورهايشورايهمكاري خليج فارس و كشورهاي عربي از خاكش و تابعيت ندادن به هر يك از شهروندان كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و توقف تحريك رسانهاي عليه كش//ورهاي اين شورا و نيز اجازه ندادن به شخصيتهاي ديني قطر براي استفاده از منابر مس//اجد و رس//انههاي آن جهت تحريك عليه كشورهاي حاش//يه خليج فارس است كه همه را نقض كرد.

وزارت خارج//ه عربس//تان همچنين اعالم كرد عربس//تان در زمين//ه حفظ امنيت ملي در برابر خطرات تروريس//م و افراطگري تصميم به قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي خود با دولت قطر گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.