تظاهرات ضددولتي در ونزوئال به خشونت كشيده شد

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

دستكم 98 نفر در جريان تظاهرات نيروهاي اپوزيسيون ونزوئال زخمي شدند. كاراكاس ديروز بار ديگر شاهد درگيري نيروهايپليسوافراديبودكهعليهدولتسوسياليستونزوئال دست به اعتراض زده بودند.

كاراكاس شب ناآرام ديگري را پشت سر گذاشت. اپوزيسيون اين كش//ور براي اعتراض به سياستهاي اقتصادي نيكالس مادورو بار ديگر به خيابانها آمده بود. در تظاهرات دوش//نبه گذشته در اثر درگيري بين شركت كنندگان در تظاهرات و نيروهاي انتظامي، دستكم 98 نفر مجروح شدند. خبرگزاري آلمان در گزارشي كه از تظاهرات ضد دولتي دوشنبه گذشته منتشر كرده به برخورد خشن نيروهاي پليس با مردم اشاره كرده است. خوآن ركوسنس، يكي از نمايندگان اپوزيسيون در مجلس ونزوئال گفت كه پليس با خشونت بسيار و به قصد متفرق كردن مردم به آنها حمله كرده است. گفته ميش//ود برخورد پليس ب//ا خبرنگاران نيز توام با خشونت بوده است.

ونزوئال ماههاست كه شاهد ناآرامي و تظاهرات ضد دولتي است. شدت تظاهرات در كاراكاس، پايتخت اين كشور بيش از ساير نقاط كشور است.

در جريان درگيريهاي اخير بين نيروهاي اپوزيسيون و پليسونزوئال،حداقل56 نفركشتهشدهاند.ازاوايلماهآوريل برخورد پليس و نيروهاي انتظامي ونزوئال با معترضان رو به خشونت گراييده است.

ونزوئ//ال با وخيمترين بحران اقتصادي تاريخ خود روبهرو است. اقتصاد ونزوئال كه عمدتا وابسته به صادرات نفت خام است، به دنبال كاهش بهاي اين فرآورده در بازارهاي جهاني به شدت آس//يب ديده است. سقوط بهاي نفت خام از سال 2014 به اين سو، دولت را از تامين نيازهاي مالي خود ناتوان كرده است.

در پ//ي بحران اقتص//ادي فراگير اين كش//ور، نيروهاي اپوزيسيون خواستار تجديد انتخابات كشور شدهاند. مادورو مخالف برگزاري انتخابات است و فعاليتهاي اپوزيسيون را بخش//ي از توطئه كشورهاي خارجي از جمله اياالت متحده آمريكا عليه دولت خود ميداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.