انتقامجویي مرگبار در اورالندو

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

ايسنا- يكي از ديپلماتهاي با سابقه سفارت آمريكا در چين استعفا كرد. گمانهزنيها حاكي از آن اس//ت كه او مخالف سياست آب و هوايي رييسجمهوري آمريكا بوده است. ديويد رنك، كاردار 72 ساله سفارت آمريكا، از نيروهاي كاركش//ته وزارت خارجه بود كه ژانويه سال گذشته براي خدمت در پكن اعزام شد. سخنگوي سفارت آمريكا اعالم كرد: آقاي رنك يك تصميم شخصي گرفت. ما از سالها خدمات او به وزارت خارجه قدرداني ميكنيم. وزارت خارجه چين دوشنبه از اين مساله مطلع شده است كه جاناتان فريتز به عنوان كاردار خدمت خواهد كرد.

-BBC پنج نفر در حمله مسلحانه به يك شركت توليد قطعات كاروان در اورالندو، ايالت فلوريداي آمريكا جان خود را از دست دادند. ضارب، كارمند اخراجي شركت بوده و پس از كشتن مديران دفتر، دست به خودكشي زد. دوش//نبه گذش//ته يك كارمند اخراجي در واكنشي جنونآميز به تصميم كارفرمايان خود، همكاران و مديران سابقش را به گلوله بست و خودش را نيز كشت. رييس پليس اورالندو ميگويد چهار نفر از قربانيان در محل شركت كشته شدند و نفر پنجم در بيمارستان جان باخت.

فرماندار اورالندو گفته هيچ شواهدي از تروريستي بودن يا سازماني بودن اين اقدام در دست نيست. ظاهرا انگيزه قاتل، اختالفات كاري و انتقامجويي از اخراج بوده است. شركت مزبور، سازنده قطعات ماشينهاي كاروان است و مديران ش//ركت، ضارب را در س//ال 2014 به خاطر كتككاري با يكي از همكارانش بيرون كرده بودند.

اورالندو 12 ژوئن سال گذشته نيز صحنه حملهاي مرگبار به يك كلوب شبانه بود. در اين حمله94 نفر در تيراندازي كشته شدند. عمر متين، مهاجم 29 ساله و عامل اين كشتار، ابتدا افراد حاضر در كلوب را گروگان گرفت و پس از قتلعام آنها با دخالت پليس كشته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.