اعالم هويت 2 نفر از عامالن حمله لندن

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- دبيركل ناتو عضويت مونتهنگرو در اين ائتالف نظامي را امري مفيد براي ثبات منطقه بالكان دانست. ينس استولتنبرگ به دنبال پيوستن مونتهنگرو به اين ائتالف نظامي، گفت: عضويت مونتهنگرو در ناتو براي اين كشور خوب است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: اين مسأله براي ثبات منطقه غرب بالكان و نيز امنيت و صلح بينالمللي هم خوب است.

مونتهنگرو به عنوان بيستونهمين عضو به ناتو پيوست؛ اقدامي كه از سوي واشنگتن مورد استقبال قرار گرفت و البته واكنش منفي مسكو را به دنبال داشت. نخستوزير مونتهنگرو در مراسمي در واشنگتن كه به مناسبت پيوستن كشورش به ناتو برگزار شد، شركت كرد. ميزبان اين مراسم وزارت امور خارجه آمريكا بود.

پس از اين مراسم، نخستوزير مونتهنگرو به كاخ سفيد رفت و در آنجا با مايك پنس، معاون رييسجمهور آمريكا ديدار كرد. وي به معاون ترامپ گفت، كشورش به اختصاص دو درصد از توليد ناخالص ملي به بودجه دفاعي تا سال 2024 متعهد است. در همين حال، روسيه هشدار داد كه اين اقدام خصمانه مونتهنگرو را بيپاسخ نخواهد گذاشت. وزارت امور خارجه روسيه ضمن محكوم كردن اين اقدام، اعالم كرد مونتهنگرو مسووليت كامل رفتارهاي خود را عهدهدار خواهد بود. -BBC پليس بريتانيا نام دو نفر از عامالن حمله لندن را اعالم كرد. هويت مهاجم سوم هنوز مشخص نشده است. يكي از آنها، خرم بات 27 ساله، متاهل و صاحب فرزند معرفي شده كه در منطقه باركينگ در شرق لندن زندگي ميكرد. اسكاتلنديارد دوشنبه گذشته گفت كه او براي ماموران پليس و ام آي 5، سازمان امنيت داخلي بريتانيا، شناخته شده بوده اما شواهدي وجود نداشته كه نشان دهد ممكن است در تدارك يك حمله باشد.

نفر دوم راشد رضوان 30 ساله معرفي شده كه اطالعات بيشتري در مورد هويت او منتشر نشده است. در عين حال، به نظر ميرسد امالي نام و نام خانوادگي او، به زبان فرانسوي باشد.

اين دو نفر به همراه شخصي ديگر، در جريان حمله به ضرب گلوله پليس كشته شدند. آنها كه ظاهرا همراه خود جليقه انفجاري داشتند، پس از زيرگرفتن مردم با ماشين، آنها را با چاقو مورد حمله قرار دادند. همزمان پليس اعالم كرده است كه كليه 12 نفري كه بعد از حمله بازداشت شده بودند بدون طرح اتهام آزاد شدهاند. اين هفت زن و پنج مرد روز يكشنبه گذشته در باركينگ بازداشت شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.