موافقت آمريكا با فروش 1/4 ميليارد دالري تسليحاتبهعربستان

Jahan e-Sanat - - News -

پنتاگون دوشنبه گذشته اعالم كرد وزارت خارجه اين كشور با فروش يك ميليارد و 400 ميليون دالر تسليحات، خدمات پشتيباني و آموزش نظامي به عربستان سعودي موافقت كرده است.

به گفته پنتاگون، بخشي از اين تجهيزات شامل سامانه راداري ساخت شركت الكهيد مارتين و همچنين آموزش سربازان نيروي هوايي و ساير قواي عربستان سعودي است. طبق اين گزارش عربستان سعودي ميخواهد اين سامانه راداري را در مرزهاي خود مستقر كند تا به وسيله آن بتواند محل دقيق شليك موشكها و خمپارهها را شناسايي و رهگيري كند.

عالوه بر سامانه راداري اين قرارداد شامل ادواتي چون مهمات، خودروهاي زرهي و كمكهاي فني است. اين بخش از قرارداد به ارزش 662 ميليون دالر است. وزارتخارجهآمريكادوشنبهگذشتههمچنينقراردادديگريرابهارزش 750 ميليون دالر تاييد كرده است. اين قرارداد نيز شامل برنامه آموزش كادر نيروي هوايي و آموزش ديگر نيروهاي ارتش عربستان است.

آژانس همكاري امنيتي دفاعي آمريكا، نهاد اجرايي فروش تس//ليحات به طرفهاي خارجي نيز اعالم كرده است كه مدارك مورد نياز در اين خصوص را در تاريخ دوم ژوئن به كنگره ارائه كرده است. براساس قانون كنگره 30 روز فرصت دارد تا به فروش اين تسليحات اعتراض كند.

طب//ق اين گزارش، قراردادهايي را ك//ه وزارت خارجه آمريكا تاييد كرد بخشي از قرارداد 110 ميليارد دالري است كه همزمان با اولين سفر دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا به رياض، پايتخت عربستان سعودي امضا شد. اين قراردادهاي نظامي شامل فروش تسليحات و خدمات پشتيباني است. آمريكا مهمترين تامينكننده س//الح عربستان سعودي است و سالحهايي مانند جنگندههاي اف 51تا سيس//تمهاي فرماندهي و كنترل را به رياض فروخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.