كمپين انتخاباتي انگليس تحت تاثير سابقه امنيتي ترزا مي

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز-درحاليكهتنهادوروزتاانتخاباتپارلمانيزودهنگامانگليسباقي مانده سابقه ترزا مي در حوزه امنيت به ويژه با توجه به حمالت تروريستي اخير درشهرلندنكمپينانتخاباتيراتحتتاثيرقراردادهاست. بعدازآنكهپليس انگليس نام عوامل حمله تروريستي اخير در پايتخت انگليس را كه با زير گرفتن مردم با خودروي ون و حمله با چاقو انجام شد، اعالم و فاش كرد يكي از آنها قبال براي سرويسهاي امنيتي شناخته شده بود، حزب محافظهكار ترزا مي با پرسشهاييدربارهسابقهاودركاهشتعدادنيروهايامنيتيپليسمواجهشد. جديدترين نظرسنجي نشان داد كه برتري حزب محافظهكار ترزا مي و رقيب اصلياش يعني حزب كارگر از شش درصد به يك درصد كاهش يافته است. ترزا مي در فاصله س//الهاي 2010 تا 2016 وزير كشور انگليس بود و طرح كاهش 20 هزار نيروي پليس در انگليس و ولز را اجرا كرد. اما جرمي كوربين، رهبر حزب رقيبش يعني حزب كارگر گفت: اين طرح هرگز نبايد انجام ميشد و او از اين بابت بايد استعفا كند. در مقابل ترزا مي نيز به كوربين حمله كرد و گفت: او فردي ضعيف در حوزه تروريسم است و انتقاداتي از بابت راي دادن عليه قوانين مبارزه با تروريسم و همچنين مالحظهكاري نسبت به پاسخ پليس به حمالت تروريستي با تاكتيك حكم تير به او وارد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.